Zeg mij hoe ge uw avond slijt en ik zal u zeggen wie gij zijt en welke toekomst u aangrijnst of tegenlacht. Avonden zijn toetsstenen. Dalen we of rijzen we, als de dagtaak voorbij is?


zeg-mij-hoe-ge-uw-avond-slijt-ik-zal-u-zeggen-wie-gij-zijt-welke-toekomst-u-aangrijnst-of-tegenlacht-avonden-zijn-toetsstenen-dalen-we-of-rijzen
charles boissevainzegmijhoegeuwavondslijtikzalzeggenwiegijzijtwelketoekomstaangrijnstoftegenlachtavondenzijntoetsstenendalenwerijzenwealsdedagtaakvoorbijiszeg mijmij hoehoe gege uwuw avondavond slijtslijt enen ikik zalzal uu zeggenzeggen wiewie gijgij zijtzijt enen welkewelke toekomsttoekomst uu aangrijnstavonden zijnzijn toetsstenendalen werijzen weals dede dagtaakdagtaak voorbijvoorbij iszeg mij hoemij hoe gehoe ge uwge uw avonduw avond slijtavond slijt enslijt en iken ik zalik zal uzal u zeggenu zeggen wiezeggen wie gijwie gij zijtgij zijt enzijt en welkeen welke toekomstwelke toekomst utoekomst u aangrijnstaangrijnst of tegenlachtavonden zijn toetsstenenwe of rijzenals de dagtaakde dagtaak voorbijdagtaak voorbij is

Wie u in uw werk gadeslaat weet weinig van u. Zeg mij wat gij doet als gij uitrust, en ik zal u zeggen wie gij zijtZeg mij met wie gij omgaat, en ik zal u zeggen wie gij zijtZeg mij wie u haat, ik zal u zeggen wie hij zijtZeg mij, hoeveel tegenspraak gij kunt verdragen, en ik zal u zeggen, hoeveel geest gij hebtWees wat gij zijt, dat is een vrouw; zijt gij meer, dan zijt gij er geenO, ongelukkige, zowel door uw omstandigheden, als juist hierdoor, dat gij niet beseft hoe ongelukkig gij zijt