Wij zouden de achting der mensen minder vurig begeren, indien wij er verzekerd van waren haar waardig te zijn - Pot van Citaten

Wij zouden de achting der mensen minder vurig begeren, indien wij er verzekerd van waren haar waardig te zijn


wij-zouden-de-achting-der-mensen-minder-vurig-begeren-indien-wij-er-verzekerd-van-waren-haar-waardig-te-zijn
vauvenargueswijzoudendeachtingdermensenmindervurigbegerenindienwijerverzekerdvanwarenhaarwaardigtezijnwij zoudenzouden dede achtingachting derder mensenmensen minderminder vurigvurig begerenindien wijwij erer verzekerdverzekerd vanvan warenwaren haarhaar waardigwaardig tete zijnwij zouden dezouden de achtingde achting derachting der mensender mensen mindermensen minder vurigminder vurig begerenindien wij erwij er verzekerder verzekerd vanverzekerd van warenvan waren haarwaren haar waardighaar waardig tewaardig te zijnwij zouden de achtingzouden de achting derde achting der mensenachting der mensen minderder mensen minder vurigmensen minder vurig begerenindien wij er verzekerdwij er verzekerd vaner verzekerd van warenverzekerd van waren haarvan waren haar waardigwaren haar waardig tehaar waardig te zijnwij zouden de achting derzouden de achting der mensende achting der mensen minderachting der mensen minder vurigder mensen minder vurig begerenindien wij er verzekerd vanwij er verzekerd van warener verzekerd van waren haarverzekerd van waren haar waardigvan waren haar waardig tewaren haar waardig te zijn

Wij zouden slechts weinig dingen met vurigheid begeren, als wij volmaakt kenden, hetgeen wij begerenIndien anderen niet dwaas waren geweest, zouden wij het zijnTrots maakt dat wij onszelf achten; ijdelheid maakt dat wij de achting van anderen begerenWij zouden meer genegen zijn, aandacht te wijden aan de wijsheid der ouden van dagen, indien deze meer toegevendheid toonden jegens de dwaasheden der jeugdigenWij hebben allen onze geheime zonden, en als wij onszelf beter kenden, zouden wij anderen minder hard vallenSommige mensen zouden minder dwaas zijn indien zij minder geleerd hadden