Wij kunnen het noodlot niet overwinnen, maar wij kunnen er op zulk een wijze aan toegeven, dat wij groter zijn dan als wij het wel konden


wij-kunnen-het-noodlot-niet-overwinnen-maar-wij-kunnen-er-op-zulk-een-wijze-aan-toegeven-dat-wij-groter-zijn-dan-als-wij-het-wel-konden
johann kaspar lavaterwijkunnenhetnoodlotnietoverwinnenmaarwijeropzulkeenwijzeaantoegevendatgroterzijndanalswelkondenwij kunnenkunnen hethet noodlotnoodlot nietniet overwinnenmaar wijwij kunnenkunnen erer opop zulkzulk eeneen wijzewijze aanaan toegevendat wijwij grotergroter zijnzijn dandan alsals wijwij hethet welwel kondenwij kunnen hetkunnen het noodlothet noodlot nietnoodlot niet overwinnenmaar wij kunnenwij kunnen erkunnen er oper op zulkop zulk eenzulk een wijzeeen wijze aanwijze aan toegevendat wij groterwij groter zijngroter zijn danzijn dan alsdan als wijals wij hetwij het welhet wel kondenwij kunnen het noodlotkunnen het noodlot niethet noodlot niet overwinnenmaar wij kunnen erwij kunnen er opkunnen er op zulker op zulk eenop zulk een wijzezulk een wijze aaneen wijze aan toegevendat wij groter zijnwij groter zijn dangroter zijn dan alszijn dan als wijdan als wij hetals wij het welwij het wel kondenwij kunnen het noodlot nietkunnen het noodlot niet overwinnenmaar wij kunnen er opwij kunnen er op zulkkunnen er op zulk eener op zulk een wijzeop zulk een wijze aanzulk een wijze aan toegevendat wij groter zijn danwij groter zijn dan alsgroter zijn dan als wijzijn dan als wij hetdan als wij het welals wij het wel konden

Wij leren eigenlijk slechts uit die boeken, welke wij niet kunnen beoordelen. Konden wij dat wel, dan moest de schrijver bij ons in de leer gaanHet bed is een verzameling van tegenstrijdigheden: wij gaan er in met tegenzin, met spijt gaan wij er uit, en elke avond nemen wij ons voor het vroeg te verlaten, maar elke morgen richten wij het zo in, dat wij er zo lang mogelijk in kunnen blijvenHet verderfelijkste zelfbedrog, dat wij mensen ons wijsmaken, is misschien wel, dat wij zonder zelf bedrog zouden kunnen levenWij stellen ons niet tevreden met het leven, dat wij in ons hebben, en met ons eigen wezen; wij willen in de gedachten van anderen een denkbeeldig leven leiden; en wij sloven ons daarvoor uit om anders te schijnen dan wij zijnWe praten over noodlot alsof het iets zou zijn dat zich op ons wreekte; wij vergeten dat iedere dag dat wij leven wijzelf ons noodlot scheppenIk geloof, dat wij veilig heel wat meer kunnen vertrouwen dan wij doen