Wie ontevreden is over iedereen is zelden voldaan over zichzelve


wie-ontevreden-is-over-iedereen-is-zelden-voldaan-over-zichzelve
jean antoine petit-sennwieontevredenisoveriedereenzeldenvoldaanzichzelvewie ontevredenontevreden isis overover iedereeniedereen isis zeldenzelden voldaanvoldaan overover zichzelvewie ontevreden isontevreden is overis over iedereenover iedereen isiedereen is zeldenis zelden voldaanzelden voldaan overvoldaan over zichzelvewie ontevreden is overontevreden is over iedereenis over iedereen isover iedereen is zeldeniedereen is zelden voldaanis zelden voldaan overzelden voldaan over zichzelvewie ontevreden is over iedereenontevreden is over iedereen isis over iedereen is zeldenover iedereen is zelden voldaaniedereen is zelden voldaan overis zelden voldaan over zichzelve

Wie altijd ontevreden over de anderen is, lijdt gewoonlijk aan te grote tevredenheid over zichzelveMen toont zich zonder reden ontevreden over anderen, wanneer men reden heeft ontevreden over zichzelve te zijnTe ontevreden over zichzelve zijn is een zwakheid, tevreden over zichzelve zijn is een dwaasheidEen ontevreden gezicht verwekt meestal ergernis, zelden medelijden, nooit symphatieEen compromis is de eerlijkste manier om iedereen ontevreden te stellenWie onrecht doet, doet zichzelve onrecht, daar hij zichzelve slecht maakt