Wie eenzaam is heeft het goed; want er is niemand die hem iets doet - Pot van Citaten

Wie eenzaam is heeft het goed; want er is niemand die hem iets doet


wie-eenzaam-is-heeft-het-goed-want-er-is-niemand-die-hem-iets-doet
wilhelm buschwieeenzaamisheefthetgoedwanterniemanddiehemietsdoetwie eenzaameenzaam isis heeftheeft hethet goedwant erer isis niemanddie hemhem ietsiets doetwie eenzaam iseenzaam is heeftis heeft hetheeft het goedwant er iser is niemandis niemand dieniemand die hemdie hem ietshem iets doetwie eenzaam is heefteenzaam is heeft hetis heeft het goedwant er is niemander is niemand dieis niemand die hemniemand die hem ietsdie hem iets doetwie eenzaam is heeft heteenzaam is heeft het goedwant er is niemand dieer is niemand die hemis niemand die hem ietsniemand die hem iets doet

De man bewondert de vrouw die hem doet nadenken, acht de vrouw die hem doet lachen, houdt van het meisje dat hem doet lijden, en trouwt met de vrouw die hem vleitHem, die ons goed doet, zijn wij nooit zo dankbaar als hem, die ons kwaad kon doen, doch het nalaatWie goed reist, laat geen sporen na. Wie goed spreekt, overtuigt zijn gehoor. Wie goed rekent, heeft geen telraam nodig. Wie goed vastbindt, heeft geen touw nodigHierboven leeft men goed: niemand heeft iets alleen; wat daar de enkeling heeft, is daar allen gemeenNiemand doet zo veel kwaad als degene die zich bezighoudt met goed te doenAls gij een vijand hebt, vergeldt hem dan niet kwaad met goed; want dat maakt hem beschaamd. Doch bewijst, dat hij u iets goeds heeft gedaan