Wat ik me afvraag: als er geen vervulling is, is 't verlangen dan zinloos? - Pot van Citaten

Wat ik me afvraag: als er geen vervulling is, is 't verlangen dan zinloos?


wat-ik-me-afvraag-als-er-geen-vervulling-is-is-'t-verlangen-dan-zinloos
fons jansenwatikmeafvraagalsergeenvervullingisis'tverlangendanzinlooswat ikik meme afvraagals erer geengeen vervullingvervulling isis 'tt verlangenverlangen dandan zinlooswat ik meik me afvraagals er geener geen vervullinggeen vervulling isis 't verlangent verlangen danverlangen dan zinlooswat ik me afvraagals er geen vervullinger geen vervulling isis 't verlangen dant verlangen dan zinloosals er geen vervulling isis 't verlangen dan zinloos

Liefde is zoiets als honger en dorst. Zij verliest haar betekenis door de vervulling van het verlangenTe late vervulling van een verlangen laaft niet meer. De dorstende ziel verteert haar als gloeiend ijzer een druppel waterDat het verlangen nooit helemaal te vervullen is, is niet erg. Het is niet de vervulling, maar het verlangen zelf dat zin geeft aan ons levenAls ik me slecht voel en daarom iemand in mekaar sla en me daarna goed voel is dat toch geen zinloos geweld?Ik heb geen verlangen naar de hemel en ook geen angst voor de hel. Wat kan mij nog gebeuren, op is op en uit is uit. Als de aftiteling maar niet te lang duurtVerlangen is altijd in tegenspraak. Ik verlang tegengestelde dingen - wat niet betekent dat ik het verlangen moet vernietigen, onderdrukken, beheersen of veredelen - ik zie gewoon dat verlangen zelf tegenstrijdig is