Vriend: iemand die het beter met je meent dan jijzelf


vriend-iemand-die-het-beter-met-meent-dan-jijzelf
cees buddinghvriendiemanddiehetbetermetmeentdanjijzelfdie hethet beterbeter metmet jeje meentmeent dandan jijzelfiemand die hetdie het beterhet beter metbeter met jemet je meentje meent danmeent dan jijzelfiemand die het beterdie het beter methet beter met jebeter met je meentmet je meent danje meent dan jijzelfiemand die het beter metdie het beter met jehet beter met je meentbeter met je meent danmet je meent dan jijzelf

Je hebt iemand nodig, stil en oprecht, die als het er op aankomt voor je bidt en vecht. Pas als je iemand hebt, die met je lacht en met je grient, dan kun je pas zeggen; 'k heb een vriendMen meent wel eens, dat een zondaar iemand is met een zwakke wil. Veeleer is hij iemand die zijn leven al te zeer inricht naar de technische kunstgrepen van het `nooit' en `niet meer'. De weg naar de hel is niet met goede voornemens geplaveid, maar met grammaticaal geordende onzinHet doel is niet om beter te zijn dan iemand anders, maar beter dan je voorgaande zelfMet een vriend in het donker wandelen is beter dan in je eentje in het licht wandelenHet is veel beter om ongelukkig alleen dan ongelukkig met iemand te zijn - tot nu toeEen vrouw trouwt altijd liever met iemand die slecht voor haar zorgt dan met iemand die slecht naar haar luistert.