Van het verhevene tot het belachelijke is slechts een stap, van het belachelijke naar het verhevene een eindeloze weg


van-het-verhevene-tot-het-belachelijke-is-slechts-een-stap-van-het-belachelijke-naar-het-verhevene-een-eindeloze-weg
fliegende blättervanhetverhevenetotbelachelijkeisslechtseenstapvannaareindelozewegvan hethet verheveneverhevene tottot hethet belachelijkebelachelijke isis slechtsslechts eeneen stapvan hethet belachelijkebelachelijke naarnaar hethet verheveneverhevene eeneen eindelozeeindeloze wegvan het verhevenehet verhevene totverhevene tot hettot het belachelijkehet belachelijke isbelachelijke is slechtsis slechts eenslechts een stapvan het belachelijkehet belachelijke naarbelachelijke naar hetnaar het verhevenehet verhevene eenverhevene een eindelozeeen eindeloze wegvan het verhevene tothet verhevene tot hetverhevene tot het belachelijketot het belachelijke ishet belachelijke is slechtsbelachelijke is slechts eenis slechts een stapvan het belachelijke naarhet belachelijke naar hetbelachelijke naar het verhevenenaar het verhevene eenhet verhevene een eindelozeverhevene een eindeloze wegvan het verhevene tot hethet verhevene tot het belachelijkeverhevene tot het belachelijke istot het belachelijke is slechtshet belachelijke is slechts eenbelachelijke is slechts een stapvan het belachelijke naar hethet belachelijke naar het verhevenebelachelijke naar het verhevene eennaar het verhevene een eindelozehet verhevene een eindeloze weg

Niet tot het bekennen van onze misdadige handelingen, doch van belachelijke en dwaze, behoort moedEen mens die zichzelf probeert te verwerkelijken door middel van de begaafdheden die hij van nature heeft meegekregen, doet het meest verhevene en het enig zinvolle waartoe hij in staat isEvenals het kwaad heeft ook het verhevene zijn aanstekelijkheidDe wereld houdt ervan om het schitterende zwart te maken en het verhevene in het stof neer te halenZodra het mooie, het verhevene, algemeen goed wordt, schijnt het niet meer mooi en verhevenRitme heeft toverkracht, het schenkt ons zelfs de waan, dat wij deel hebben aan het verhevene