Toon me een groot acteur en ik toon je een armzalige echtgenoot; toon me een grote actrice en ik laat je de duivel zien


toon-me-een-groot-acteur-ik-toon-een-armzalige-echtgenoot-toon-me-een-grote-actrice-ik-laat-de-duivel-zien
w.c. fieldstoonmeeengrootacteuriktoonarmzaligeechtgenootgroteactricelaatdeduivelzientoon meme eeneen grootgroot acteuracteur enen ikik toontoon jeje eeneen armzaligearmzalige echtgenoottoon meme eeneen grotegrote actriceactrice enen ikik laatlaat jeje dede duivelduivel zientoon me eenme een grooteen groot acteurgroot acteur enacteur en iken ik toonik toon jetoon je eenje een armzaligeeen armzalige echtgenoottoon me eenme een groteeen grote actricegrote actrice enactrice en iken ik laatik laat jelaat je deje de duivelde duivel zientoon me een grootme een groot acteureen groot acteur engroot acteur en ikacteur en ik toonen ik toon jeik toon je eentoon je een armzaligeje een armzalige echtgenoottoon me een groteme een grote actriceeen grote actrice engrote actrice en ikactrice en ik laaten ik laat jeik laat je delaat je de duivelje de duivel zientoon me een groot acteurme een groot acteur eneen groot acteur en ikgroot acteur en ik toonacteur en ik toon jeen ik toon je eenik toon je een armzaligetoon je een armzalige echtgenoottoon me een grote actriceme een grote actrice eneen grote actrice en ikgrote actrice en ik laatactrice en ik laat jeen ik laat je deik laat je de duivellaat je de duivel zien

'Gy spreekt veel over uzelf. Dat is tegen de toon..' ''k Weet al. Maar 't is niet tegen de toon der wijsbegeerte. By 't cogito ergo sum wordt Als je op een hypocritische toon over alcoholmisbruik wilt horen praten, moet je in een kroeg gaanEen toon uit onze jeugd wordt vaak tot dominant voor het gehele levenDe volslagen onwetendheid inspireert de dogmatische toonToon mij uw wc en ik zal u zeggen wie u bentZo ge wenst dat ik ween, toon u eerst zelf geroerd