Staatkundige vrijheid is 'n goede zaak, maar 't is niet de moeite waard die te geven aan 'n Volk dat zichzelf aan banden legt waar 't niet nodig is.  Wat baat het of de kooi van 't vogeltje wordt opengezet, als 't arme dier dom genoeg was z'n slagpennen uit te trekken, of als 't in vliegen geen lust heeft?


staatkundige-vrijheid-is-'n-goede-zaak-maar-'t-is-niet-de-moeite-waard-die-te-geven-aan-'n-volk-dat-zichzelf-aan-banden-legt-waar-'t-niet-nodig-is
multatulistaatkundigevrijheidis'ngoedezaakmaar'tnietdemoeitewaarddietegevenaanvolkdatzichzelfbandenlegtwaarnodigiswatbaathetofkooivanvogeltjewordtopengezetalsarmedierdomgenoegwasz'nslagpennenuittrekkeninvliegengeenlustheeftstaatkundige vrijheidvrijheid isis 'nn goedegoede zaakmaar 'tt isis nietniet dede moeitemoeite waardwaard diedie tete gevengeven aanaan 'nn volkvolk datdat zichzelfzichzelf aanaan bandenbanden legtlegt waarwaar 'tt nietniet nodignodig isiswatwat baatbaat hetde kooikooi vanvan 'tt vogeltjevogeltje wordtwordt opengezetals 'tt armearme dierdier domdom genoeggenoeg waswas z'nz'n slagpennenslagpennen uituit tete trekkenals 'tt inin vliegenvliegen geengeen lustlust heeftstaatkundige vrijheid isvrijheid is 'nis 'n goeden goede zaakmaar 't ist is nietis niet deniet de moeitede moeite waardmoeite waard diewaard die tedie te gevente geven aangeven aan 'naan 'n volkn volk datvolk dat zichzelfdat zichzelf aanzichzelf aan bandenaan banden legtbanden legt waarlegt waar 'twaar 't niett niet nodigniet nodig isnodig iswat baatwat baat hethet of dede kooi vankooi van 'tvan 't vogeltjet vogeltje wordtvogeltje wordt opengezetals 't armet arme dierarme dier domdier dom genoegdom genoeg wasgenoeg was z'nwas z'n slagpennenz'n slagpennen uitslagpennen uit teuit te trekkenals 't int in vliegenin vliegen geenvliegen geen lustgeen lust heeft

Wanneer wij zeggen dat lust ons levensdoel is, hebben wij het niet over de lust van losbandige lieden of over de lust die gelegen is in actief genieten – zoals sommige mensen denken die niet weten waar ze het over hebben en die met ons van mening verschillen of aan onze leer een negatieve uitleg geven – maar wij doelen op een toestand, waarin het lichaam geen pijn heeft en de ziel niet verontrust wordtAmeleia betekent zorgeloosheid, slordigheid. Maar ik geef in 't vervolg geen vertaling van zoiets. Dat 's mijn werk niet. Wie 't geluk heeft geen Grieks of Latijn te kennen, moet maar vragen aan z'n neef de dominee, of aan 'n Waar wordt verboden uw gezin genot te geven? Waar gelast het te plagen met kerkgang, preekpluizerij  en oefening in allerlei dingen die 't niet nodig heeft omdat ze niet bestaan? Dat doen de ZedenAlleen dan is het voor een schrijver de moeite waard geschreven te hebben, als hij de zekerheid heeft hardop uit te spreken wat zijn publiek wel heeft geweten, maar altijd heeft verzwegen; wat het gedroomd heeft, maar bij het ontwaken verdrongenVrijheid is niet de moeite waard als het niet de vrijheid geeft om te dwalenZonder liefde zou het arme leven zijn als een schip dat de moeite van het te water laten niet waard was