Slangen die niet van huid kunnen verwisselen, gaan te gronde. Evenzo de geesten die men verhindert van mening te veranderen: zij houden op geest te zijn


slangen-die-niet-van-huid-kunnen-verwisselen-gaan-te-gronde-evenzo-de-geesten-die-men-verhindert-van-mening-te-veranderen-zij-houden-op-geest-te-zijn
friedrich nietzscheslangendienietvanhuidkunnenverwisselengaantegrondeevenzodegeestenmenverhindertmeningveranderenzijhoudenopgeestzijnslangen diedie nietniet vanvan huidhuid kunnenkunnen verwisselengaan tete grondeevenzo dede geestengeesten diedie menmen verhindertverhindert vanvan meningmening tete veranderenzij houdenhouden opop geestgeest tete zijnslangen die nietdie niet vanniet van huidvan huid kunnenhuid kunnen verwisselengaan te grondeevenzo de geestende geesten diegeesten die mendie men verhindertmen verhindert vanverhindert van meningvan mening temening te veranderenzij houden ophouden op geestop geest tegeest te zijn

Er zijn twee soorten dwazen: zij die niet van mening kunnen veranderen en zij die het niet willenNet zoals zij die niet meer van Plato houden dan van de Waarheid, nooit over de drempel van de academie kunnen komen, zo kunnen zij die niet méér van Schoonheid houden dan van Waarheid, nooit het binnenste heiligdom van de kunst kennenEn dit zijn dingen die niet slechts de rede, maar ook de ervaring door dagelijkse voorbeelden leert, namelijk dat dergelijke wetten, die bevelen wat ieder moet geloven en die verbieden iets tegen deze of gene mening te zeggen of te schrijven, dikwijls zijn ingesteld om tegemoet te komen aan, of liever te zwichten voor de woede van de mensen, die vrije geesten niet kunnen verdragen en die met hun grimmig gezag licht in staat zijn de vroomheid van het oproerige grauw in razernij te doen verkeren en op te stoken tegen wie ze maar willen -Mijn enige mening die misschien een beetje dwars is, luidt dat een mens in de loop van zijn leven een niet nader bepaald aantal malen van overtuiging of inzicht moet kunnen veranderen, zonder daarover te worden lastig gevallen door anderen, die zogenaamd stevig in hun schoenen staanMen mijde de serieuzen, want zij missen de ernst. Zij zijn zo lichtzinnig, dat zij hun mening voor de enige waarheid houdenDiegene van mijn lezers die misschien van mening zijn dat het leven heden te dage veeleisende sociale verplichtingen meebrengt, mogen bedenken, dat zij in elk geval niet om half acht hoeven op te staan om te gaan kijken hoe Lodewijk de Veertiende zijn broek aantrekt