Reizen zijn het lichtzinnige deel van het leven der ernstige mensen en het ernstige deel van het leven der lichtzinnige mensen


reizen-zijn-het-lichtzinnige-deel-van-het-leven-der-ernstige-mensen-het-ernstige-deel-van-het-leven-der-lichtzinnige-mensen
madame swetchinereizenzijnhetlichtzinnigedeelvanlevenderernstigemensenreizen zijnzijn hethet lichtzinnigelichtzinnige deeldeel vanvan hethet levenleven derder ernstigeernstige mensenmensen enen hethet ernstigeernstige deeldeel vanvan hethet levenleven derder lichtzinnigelichtzinnige mensenreizen zijn hetzijn het lichtzinnigehet lichtzinnige deellichtzinnige deel vandeel van hetvan het levenhet leven derleven der ernstigeder ernstige mensenernstige mensen enmensen en heten het ernstigehet ernstige deelernstige deel vandeel van hetvan het levenhet leven derleven der lichtzinnigeder lichtzinnige mensenreizen zijn het lichtzinnigezijn het lichtzinnige deelhet lichtzinnige deel vanlichtzinnige deel van hetdeel van het levenvan het leven derhet leven der ernstigeleven der ernstige mensender ernstige mensen enernstige mensen en hetmensen en het ernstigeen het ernstige deelhet ernstige deel vanernstige deel van hetdeel van het levenvan het leven derhet leven der lichtzinnigeleven der lichtzinnige mensenreizen zijn het lichtzinnige deelzijn het lichtzinnige deel vanhet lichtzinnige deel van hetlichtzinnige deel van het levendeel van het leven dervan het leven der ernstigehet leven der ernstige mensenleven der ernstige mensen ender ernstige mensen en heternstige mensen en het ernstigemensen en het ernstige deelen het ernstige deel vanhet ernstige deel van heternstige deel van het levendeel van het leven dervan het leven der lichtzinnigehet leven der lichtzinnige mensen

Een profeet is iemand die zijn eigen tijd klaar en duidelijk ziet, en daar het grootste deel der mensen blind is, noemt men hem een zienerAls je jong bent, is reizen een deel van je opvoeding; als je ouder bent, is het een deel van je ervaringHumor is het getrouw weergeven van de natuur. Hij toont de ernstige en belachelijke zijde der dingen, beide tegelijk; hij zet een hansworst op de nek van de martelaar, of daar zijn plaats wasEen groot deel van ons leven wordt doorgevracht met verkeerd doen, het grootste deel met niets doen, het geheel met iets anders doen dan wij zouden moetenDe echte humor, de menselijke, is iets dat alleen bij zeer ernstige mensen voorkomt, wijze mensen, vrij van alle fanatismeHoe vaak zijn we al niet gestorven voor we geheel van het toneel verdwijnen? In iedere vriend verliezen we een deel van onszelf en wel het beste deel