Nietzsche brengt in hoofdzaak twee bezwaren tegen het christendom in en wel dat het door minderwaardigen in de wereld is gebracht en door zijn moraal het ten ondergaande leven steunt


nietzsche-brengt-in-hoofdzaak-twee-bezwaren-tegen-het-christendom-in-wel-dat-het-door-minderwaardigen-in-de-wereld-is-gebracht-door-zijn-moraal-het
walter schubartnietzschebrengtinhoofdzaaktweebezwarentegenhetchristendomweldatdoorminderwaardigendewereldisgebrachtzijnmoraaltenondergaandelevensteuntnietzsche brengtbrengt inin hoofdzaakhoofdzaak tweetwee bezwarenbezwaren tegentegen hethet christendomchristendom inin enen welwel datdat hethet doorminderwaardigen inin dede wereldwereld isis gebrachtgebracht enen doorzijn moraalmoraal hethet tenten ondergaandeondergaande levenleven steuntnietzsche brengt inbrengt in hoofdzaakin hoofdzaak tweehoofdzaak twee bezwarentwee bezwaren tegenbezwaren tegen hettegen het christendomhet christendom inchristendom in enin en welen wel datwel dat hetdat het doorhet door minderwaardigendoor minderwaardigen inminderwaardigen in dein de wereldde wereld iswereld is gebrachtis gebracht engebracht en dooren door zijndoor zijn moraalzijn moraal hetmoraal het tenhet ten ondergaandeten ondergaande levenondergaande leven steunt

De mens heeft drie wegen om verstandig te handelen: ten eerste door na te denken, ten tweede door te imiteren en ten derde door ervaring. Dat laatste is het pijnlijkstDe haat van Nietzsche tegen het christendom berust niet op theologische maar op ethische grondenDe evangeliƫn kunnen het best gelezen worden als boeken die verleiden door middels van moraal: deze kleine luiden leggen beslag op de moraal - zij weten hoe het met de moraal gesteld is!Er zijn slechts twee manieren om in de wereld vooruit te komen; of door eigen degelijkheid, of door dwaasheid van anderenIk houd van hen die niet weten te leven; tenzij als ten-ondergaande, want zij zijn de over-gaandenWij houden ons in de deugd niet staande door onze eigen kracht, maar door het tegenwicht van twee tegenstrijdige ondeugden, zoals wij staan blijven tussen twee tegen elkaar in waaiende winden: neem een der ondeugden weg en wij vervallen in de andere