Niet alleen onze toekomstige economische stabiliteit, maar de stabiliteit van onze democratische instellingen is afhankelijk van de vastberadenheid van onze regering om inactieve mensen werk te verschaffen


niet-alleen-onze-toekomstige-economische-stabiliteit-maar-de-stabiliteit-van-onze-democratische-instellingen-is-afhankelijk-van-de-vastberadenheid-van
franklin d. rooseveltnietalleenonzetoekomstigeeconomischestabiliteitmaardestabiliteitvandemocratischeinstellingenisafhankelijkvastberadenheidregeringominactievemensenwerkteverschaffenniet alleenalleen onzeonze toekomstigetoekomstige economischeeconomische stabiliteitmaar dede stabiliteitstabiliteit vanvan onzeonze democratischedemocratische instellingeninstellingen isis afhankelijkafhankelijk vanvan dede vastberadenheidvastberadenheid vanvan onzeonze regeringregering omom inactieveinactieve mensenmensen werkwerk tete verschaffenniet alleen onzealleen onze toekomstigeonze toekomstige economischetoekomstige economische stabiliteitmaar de stabiliteitde stabiliteit vanstabiliteit van onzevan onze democratischeonze democratische instellingendemocratische instellingen isinstellingen is afhankelijkis afhankelijk vanafhankelijk van devan de vastberadenheidde vastberadenheid vanvastberadenheid van onzevan onze regeringonze regering omregering om inactieveom inactieve menseninactieve mensen werkmensen werk tewerk te verschaffen

Wie onze portemonnaie steelt, steelt geen waardeloos vod, maar ons bloed, onze tijd, onze spierkracht, ons uithoudingsvermogen en ons vermogen anderen te helpen, onze toekomstige mogelijkheid om verdienstelijk werk af te leverenDe manieren waarop we onze doelen nastreven zijn afhankelijk van de context. Ze veranderen met de omstandigheden ook al blijven wij standvastig in onze toewijding aan onze visieVanavond hebben we wederom bewezen dat de ware kracht van onze land niet afkomstig is van de macht van onze wapens of de omvang van onze welvaart, maar van de voortdurende kracht van onze idealen: democratie, vrijheid, kansen en onverzettelijke hoopDe ernstigste bedreiging van onze democratie komt niet van het bestaan van vreemde totalitaire staten. Binnen onze eigen persoonlijke houding en instellingen zijn de voorwaarden gelegen die uiterlijke autoriteit, discipline, uniformaliteit en afhankelijkheid-van-de-leider elders aan hun overwinning hebben geholpenWe klampen ons liever vast aan het bekende, dan het onbekende onder ogen te zien - het bekende is ons huis, onze meubels, onze familie, ons karakter, ons werk, onze kennis, onze roem, onze eenzaamheid, onze goden - dat kleine iets dat onophoudelijk in zichzelf ronddraait met zijn eigen begrensde patroon van een verbitterd bestaanEen ernstige, maar niet onvriendelijk criticus van onze instellingen zei dat de remedie voor het bewonderen van de House of Lords is om er te gaan kijken