Naarmate wij minder jong worden schijnen de oude mensen ons minder oud toe: het is alsof de tijd ons de jaren geeft die hij hun ontneemt


naarmate-wij-minder-jong-worden-schijnen-de-oude-mensen-ons-minder-oud-toe-het-is-alsof-de-tijd-ons-de-jaren-geeft-die-hij-hun-ontneemt
jean antoine petit-sennnaarmatewijminderjongwordenschijnendeoudemensenonsoudtoehetisalsoftijdjarengeeftdiehijhunontneemtnaarmate wijwij minderminder jongjong wordenworden schijnenschijnen dede oudeoude mensenmensen onsons minderminder oudoud toehet isis alsofalsof dede tijdtijd onsons dede jarenjaren geeftgeeft diedie hijhij hunhun ontneemtnaarmate wij minderwij minder jongminder jong wordenjong worden schijnenworden schijnen deschijnen de oudede oude mensenoude mensen onsmensen ons minderons minder oudminder oud toehet is alsofis alsof dealsof de tijdde tijd onstijd ons deons de jarende jaren geeftjaren geeft diegeeft die hijdie hij hunhij hun ontneemtnaarmate wij minder jongwij minder jong wordenminder jong worden schijnenjong worden schijnen deworden schijnen de oudeschijnen de oude mensende oude mensen onsoude mensen ons mindermensen ons minder oudons minder oud toehet is alsof deis alsof de tijdalsof de tijd onsde tijd ons detijd ons de jarenons de jaren geeftde jaren geeft diejaren geeft die hijgeeft die hij hundie hij hun ontneemtnaarmate wij minder jong wordenwij minder jong worden schijnenminder jong worden schijnen dejong worden schijnen de oudeworden schijnen de oude mensenschijnen de oude mensen onsde oude mensen ons minderoude mensen ons minder oudmensen ons minder oud toehet is alsof de tijdis alsof de tijd onsalsof de tijd ons dede tijd ons de jarentijd ons de jaren geeftons de jaren geeft diede jaren geeft die hijjaren geeft die hij hungeeft die hij hun ontneemt

De verwondering, die wij vaak uitspreken, over het vervelende van ons gezelschap, zou minder worden als wij bedachten, dat de meeste mensen gezelschap zoeken, minder om toegesproken te worden, dan om toe te sprekenWij stellen ons niet tevreden met het leven, dat wij in ons hebben, en met ons eigen wezen; wij willen in de gedachten van anderen een denkbeeldig leven leiden; en wij sloven ons daarvoor uit om anders te schijnen dan wij zijnHoe hoger wij ons verheffen, des te kleiner schijnen wij aan diegenen toe, die niet kunnen vliegenEen man die jong in jaren is, kan oud in uren zijn wanneer hij geen tijd verloren heeft doen gaan; doch dat komt zelden voorWij voelen ons minder beledigd wanneer we geminacht worden door dwazen dan wanneer we slechts matig geacht worden door mensen van geestWij plagen ons minder om gelukkig te worden dan om te doen geloven dat we het zijn