Muziek drukt dat uit wat niet gezegd kan worden maar waarover niet gezwegen kan worden


muziek-drukt-dat-uit-wat-niet-gezegd-kan-worden-maar-waarover-niet-gezwegen-kan-worden
victor hugomuziekdruktdatuitwatnietgezegdkanwordenmaarwaarovergezwegenmuziek druktdrukt datdat uituit watwat nietniet gezegdgezegd kankan wordenworden maarmaar waaroverwaarover nietniet gezwegengezwegen kankan wordenmuziek drukt datdrukt dat uitdat uit watuit wat nietwat niet gezegdniet gezegd kangezegd kan wordenkan worden maarworden maar waarovermaar waarover nietwaarover niet gezwegenniet gezwegen kangezwegen kan wordenmuziek drukt dat uitdrukt dat uit watdat uit wat nietuit wat niet gezegdwat niet gezegd kanniet gezegd kan wordengezegd kan worden maarkan worden maar waaroverworden maar waarover nietmaar waarover niet gezwegenwaarover niet gezwegen kanniet gezwegen kan wordenmuziek drukt dat uit watdrukt dat uit wat nietdat uit wat niet gezegduit wat niet gezegd kanwat niet gezegd kan wordenniet gezegd kan worden maargezegd kan worden maar waaroverkan worden maar waarover nietworden maar waarover niet gezwegenmaar waarover niet gezwegen kanwaarover niet gezwegen kan worden

Wat niet eenvoudig kan gezegd worden is verward gedachtAl wat niet vrolijk gezegd kan worden, is niet waarHet beste wat er over de toekomst gezegd kan worden is dat ze gelukkig maar met één dag tegelijk komtDankbaarheid kan niet worden aangeschaft, maar moet zijn aangeboren. Alle verplichtingen ter wereld zullen haar niet verwekken. Uiterlijk vertoon kan worden gemaakt om de eisen van het fatsoen te bevredigen en verwijt te ontgaan; doch een waar gevoel van dankbaarheid is een gave der natuur, en kan niet verworven wordenVerliefd worden is niet het stomste wat een mens doet - maar de zwaartekracht kan er niet verantwoordelijk voor worden gemaaktWat eeuwig is, kan niet 'worden', zodat de mens niet boven zijn eeuwig bestaan uit kan evolueren. Evolutie in bewustzijn vindt alleen in de tijd plaats