Men minacht zichzelf als men zich niet durft te tonen zoals men is


men-minacht-zichzelf-als-men-zich-niet-durft-te-tonen-zoals-men-is
jean baptiste massillonmenminachtzichzelfalsmenzichnietdurfttetonenzoalsismen minachtminacht zichzelfzichzelf alsals menmen zichzich nietniet durftdurft tete tonentonen zoalszoals menmen ismen minacht zichzelfminacht zichzelf alszichzelf als menals men zichmen zich nietzich niet durftniet durft tedurft te tonente tonen zoalstonen zoals menzoals men ismen minacht zichzelf alsminacht zichzelf als menzichzelf als men zichals men zich nietmen zich niet durftzich niet durft teniet durft te tonendurft te tonen zoalste tonen zoals mentonen zoals men ismen minacht zichzelf als menminacht zichzelf als men zichzichzelf als men zich nietals men zich niet durftmen zich niet durft tezich niet durft te tonenniet durft te tonen zoalsdurft te tonen zoals mente tonen zoals men is

Men minacht zichzelf, wanneer men zich niet durft te tonen zoals men isMen haat niet, zolang men nog minacht, doch eerst wanneer men even hoog of hoger achtMen minacht niet allen die ondeugden hebben, maar men minacht al diegenen, die geen enkele deugd hebbenWanneer men niet durft zeggen wat men meent, eindigt men met niet meer te menen wat men zegtMen minacht niet iedereen, die ondeugden bezit, maar men minacht wel iedereen, die geen enkele deugd bezitAls men besef heeft van dit hele levensgebeuren, zoals het zich voltrekt - en niet zoals we zouden willen dat het was, niet volgens de een of andere filosoof of priester in zijn geur van heiligheid, maar zoals het in feite is - dan vraagt men zich af of het denken zijn juiste plaats kan innemen, zonder dat het ook maar enigszins ingrijpt in iedere menselijke relatie