Men heeft nooit gebrek aan slechte redenen om het goede na te laten, noch aan goede om het slechte te doen


men-heeft-nooit-gebrek-aan-slechte-redenen-om-het-goede-na-te-laten-noch-aan-goede-om-het-slechte-te-doen
jean antoine petit-sennmenheeftnooitgebrekaanslechteredenenomhetgoedenatelatennochdoenmen heeftheeft nooitnooit gebrekgebrek aanaan slechteslechte redenenredenen omom hethet goedegoede nana tete latennoch aanaan goedegoede omom hethet slechteslechte tete doenmen heeft nooitheeft nooit gebreknooit gebrek aangebrek aan slechteaan slechte redenenslechte redenen omredenen om hetom het goedehet goede nagoede na tena te latennoch aan goedeaan goede omgoede om hetom het slechtehet slechte teslechte te doenmen heeft nooit gebrekheeft nooit gebrek aannooit gebrek aan slechtegebrek aan slechte redenenaan slechte redenen omslechte redenen om hetredenen om het goedeom het goede nahet goede na tegoede na te latennoch aan goede omaan goede om hetgoede om het slechteom het slechte tehet slechte te doenmen heeft nooit gebrek aanheeft nooit gebrek aan slechtenooit gebrek aan slechte redenengebrek aan slechte redenen omaan slechte redenen om hetslechte redenen om het goederedenen om het goede naom het goede na tehet goede na te latennoch aan goede om hetaan goede om het slechtegoede om het slechte teom het slechte te doen

Goede mensen zijn als goede toonkunstenaars; zij weten zelfs aan slechte instrumenten goede tonen te ontlokkenDe leegloper heeft altijd gebrek aan tijd om iets te doen, en nooit aan een reden om het te latenJe kunt het goede nooit op een slechte manier doenEen slechte dictator kan vervangen worden door een goede, een slechte aristocratie door een goede, maar de democratie is onverbeterlijk. Wat zij is, goed of slecht, dat moet zij blijven. Want als alle mensen regeren, kunnen er niet meer, minder of anderen aan het bewind komenMen kan het goede niet op een slechte wijze doenHoe goed klinken slechte muziek en slechte redenen, wanneer men op een vijand afmarcheert!