Men gaat niet licht een spiegel voorbij zonder er in te zien. Een mens ziet gaarne zichzelve... namelijk, van buiten - Pot van Citaten

Men gaat niet licht een spiegel voorbij zonder er in te zien. Een mens ziet gaarne zichzelve... namelijk, van buiten


men-gaat-niet-licht-een-spiegel-voorbij-zonder-er-in-te-zien-een-mens-ziet-gaarne-zichzelve-namelijk-van-buiten
dr. eliza laurillardmengaatnietlichteenspiegelvoorbijzondererintezieneenmenszietgaarnezichzelvenamelijkvanbuitenmen gaatgaat nietniet lichtlicht eeneen spiegelspiegel voorbijvoorbij zonderzonder erer inin tete zieneen mensmens zietziet gaarnegaarne zichzelvezichzelve namelijkvan buitenmen gaat nietgaat niet lichtniet licht eenlicht een spiegeleen spiegel voorbijspiegel voorbij zondervoorbij zonder erzonder er iner in tein te zieneen mens zietmens ziet gaarneziet gaarne zichzelvegaarne zichzelve namelijkmen gaat niet lichtgaat niet licht eenniet licht een spiegellicht een spiegel voorbijeen spiegel voorbij zonderspiegel voorbij zonder ervoorbij zonder er inzonder er in teer in te zieneen mens ziet gaarnemens ziet gaarne zichzelveziet gaarne zichzelve namelijkmen gaat niet licht eengaat niet licht een spiegelniet licht een spiegel voorbijlicht een spiegel voorbij zondereen spiegel voorbij zonder erspiegel voorbij zonder er invoorbij zonder er in tezonder er in te zieneen mens ziet gaarne zichzelvemens ziet gaarne zichzelve namelijk

Wanneer men een natuurlijke stijl ziet, is men helemaal verbaasd en enthousiast, want men verwachtte een auteur te zien en men vindt een mensOok zonder haast gaat een dag snel voorbijZoals een stroom onstuimig voorgaat en niet wederkeert, zo gaat het leven van de mens voorbij en komt niet terug. Zelfs hij die duizend jaren leeft zal sterven en vergaanAch, de deur van het geluk gaat niet naar binnen open, men kan ze niet openduwen door ertegenaan te stormen; zij gaat naar buiten open - daar helpt geen moedertjelief aan.Men schept alleen dan behagen in liegen, zelfs zonder blijkbare reden en zonder belang, wanneer men gewoon is tot zichzelve te liegenMensen die een hoge achting van zichzelf hebben zien hun beeld niet graag onverwachts door een spiegel teruggekaatst