Indien men de nietigheid des levens heeft doorzien, wat is daarvan het gevolg? Dat men zo voortleeft, alsof men ze niet doorzien had


indien-men-de-nietigheid-levens-heeft-doorzien-wat-is-daarvan-het-gevolg-dat-men-zo-voortleeft-alsof-men-ze-niet-doorzien-had
otto weissindienmendenietigheidlevensheeftdoorzienwatisdaarvanhetgevolgdatzovoortleeftalsofzenietdoorzienhadindien menmen dede nietigheidnietigheid desdes levenslevens heeftheeft doorzienwat isis daarvandaarvan hethet gevolgdat menmen zozo voortleeftalsof menmen zeze nietniet doorziendoorzien hadindien men demen de nietigheidde nietigheid desnietigheid des levensdes levens heeftlevens heeft doorzienwat is daarvanis daarvan hetdaarvan het gevolgdat men zomen zo voortleeftalsof men zemen ze nietze niet doorzienniet doorzien hadindien men de nietigheidmen de nietigheid desde nietigheid des levensnietigheid des levens heeftdes levens heeft doorzienwat is daarvan hetis daarvan het gevolgdat men zo voortleeftalsof men ze nietmen ze niet doorzienze niet doorzien hadindien men de nietigheid desmen de nietigheid des levensde nietigheid des levens heeftnietigheid des levens heeft doorzienwat is daarvan het gevolgalsof men ze niet doorzienmen ze niet doorzien had

Men houdt ervan anderen te doorzien, maar men houdt er niet van, zelf doorzien te wordenWanneer men denkt, dat het geluk sterk afhankelijk is van het karakter, dan heeft men gelijk; indien men er achter aan toevoegt, dat het lot er niets mee te maken heeft, gaat men te ver.Men lijdt meer van niet te hebben wat men begeert dan dat men geniet van wat men heeftDat wat men heeft moet men niet bederven door te verlangen naar wat men mist, maar bedenken dat ook het verkregene tot onze wensen behoordeVele mislukkingen zijn het gevolg van het feit dat men niet besefte hoe dicht men bij het succes was, toen men het opgafMen zou een grote vergissing begaan indien men meende dat ieder die niet omkijkt ook welgedaan heeft