In de verveling beleven we een fragment van de eeuwigheid


in-de-verveling-beleven-we-een-fragment-van-de-eeuwigheid
johan goudsblomindevervelingbelevenweeenfragmentvaneeuwigheidin dede vervelingverveling belevenbeleven wewe eeneen fragmentfragment vanvan dede eeuwigheidin de vervelingde verveling belevenverveling beleven webeleven we eenwe een fragmenteen fragment vanfragment van devan de eeuwigheidin de verveling belevende verveling beleven weverveling beleven we eenbeleven we een fragmentwe een fragment vaneen fragment van defragment van de eeuwigheidin de verveling beleven wede verveling beleven we eenverveling beleven we een fragmentbeleven we een fragment vanwe een fragment van deeen fragment van de eeuwigheid

Symmetrie is verveling, en verveling is de diepste ondergrond van de intense droefenis. De wanhoop geeuwt.Het recht, om dom te blijven, is een onmiskenbaar en onvervreemdbaar voorrecht van het gemiddelde, dat hierom als middelmatigheid heerscht van eeuwigheid tot eeuwigheidNiet wat wij beleven, maar hoe wij gevoelen wat wij beleven, maakt ons lot uitDe ware rijkdom van een mens is het goede dat hij verricht in de wereld. Schoonheid is eeuwigheid die naar zichzelf kijkt in de spiegel. Maar jij bent eeuwigheid en jij bent de spiegelTijd is als eeuwigheid, en eeuwigheid als tijd. Vat gij dit niet, van u slechts is het onderscheidDe anderen kunnen ons hoogstens helpen om de verveling te verdrijven. Maar in de meeste gevallen zijn zij het dan nog die de verveling over ons brengen