Ik heb in zes jaar bij Ajax meer bereikt dan Barcelona in honderd jaar


ik-heb-in-zes-jaar-bij-ajax-meer-bereikt-dan-barcelona-in-honderd-jaar
louis van gaalikhebinzesjaarbijajaxmeerbereiktdanbarcelonahonderdik hebheb inin zeszes jaarjaar bijbij ajaxajax meermeer bereiktbereikt dandan barcelonabarcelona inin honderdhonderd jaarik heb inheb in zesin zes jaarzes jaar bijjaar bij ajaxbij ajax meerajax meer bereiktmeer bereikt danbereikt dan barcelonadan barcelona inbarcelona in honderdin honderd jaarik heb in zesheb in zes jaarin zes jaar bijzes jaar bij ajaxjaar bij ajax meerbij ajax meer bereiktajax meer bereikt danmeer bereikt dan barcelonabereikt dan barcelona indan barcelona in honderdbarcelona in honderd jaarik heb in zes jaarheb in zes jaar bijin zes jaar bij ajaxzes jaar bij ajax meerjaar bij ajax meer bereiktbij ajax meer bereikt danajax meer bereikt dan barcelonameer bereikt dan barcelona inbereikt dan barcelona in honderddan barcelona in honderd jaar

Langer dan zes jaar studeren, waar is dat goed voor? En dan in moeilijkheden komen omdat je teveel weet?Op de verpakking van de legpuzzel staat: van 3 tot 5 jaar, maar ik heb hem afgemaakt in 2 jaarNet zoals een jaar in het leven van een hond gelijk is aan zeven jaar in een mensenleven, is een jaar in een high-tech bedrijf gelijk aan zeven jaar in elke andere bedrijfstakOf men katholiek, of moslim, of communist is, de propaganda van honderd, of twee honderd, of vijf duizend jaar maakt deel uit van deze verbale structuur van beelden, die ons bewustzijn heeft opgebouwdNa ons veertigste jaar is het alsof de jaren maar zes maanden hebbenZeventig jaar jong zijn, is heel wat aangenamer en hoopvoller dan veertig jaar oud zijn