Ik heb altijd gedacht dat ik besluiteloos was tot ik naar een psychiater ging. Nu weet ik het niet meer zo goed


ik-heb-altijd-gedacht-dat-ik-besluiteloos-was-tot-ik-naar-een-psychiater-ging-nu-weet-ik-het-niet-meer-zo-goed
wiet van broeckhovenikhebaltijdgedachtdatikbesluitelooswastotnaareenpsychiatergingnuweethetnietmeerzogoedik hebheb altijdaltijd gedachtgedacht datdat ikik besluiteloosbesluiteloos waswas tottot ikik naarnaar eeneen psychiaterpsychiater gingnu weetweet ikik hethet nietniet meermeer zozo goedik heb altijdheb altijd gedachtaltijd gedacht datgedacht dat ikdat ik besluiteloosik besluiteloos wasbesluiteloos was totwas tot iktot ik naarik naar eennaar een psychiatereen psychiater gingnu weet ikweet ik hetik het niethet niet meerniet meer zomeer zo goedik heb altijd gedachtheb altijd gedacht dataltijd gedacht dat ikgedacht dat ik besluiteloosdat ik besluiteloos wasik besluiteloos was totbesluiteloos was tot ikwas tot ik naartot ik naar eenik naar een psychiaternaar een psychiater gingnu weet ik hetweet ik het nietik het niet meerhet niet meer zoniet meer zo goedik heb altijd gedacht datheb altijd gedacht dat ikaltijd gedacht dat ik besluiteloosgedacht dat ik besluiteloos wasdat ik besluiteloos was totik besluiteloos was tot ikbesluiteloos was tot ik naarwas tot ik naar eentot ik naar een psychiaterik naar een psychiater gingnu weet ik het nietweet ik het niet meerik het niet meer zohet niet meer zo goed

Ik ben niet naar zijn begrafenis geweest. Ik heb wel een briefje gestuurd om te zeggen dat ik ermee akkoord gingDat de dingen je blijven verrassen komt niet doordat ze anders zijn dan je gedacht had, maar doordat je er nooit aan gedacht hebt. Dacht ik maar wat meer. Dan zou niets me meer verbazen en had ik het leven onder de knieMisschien ontdekken we ooit dat dezelfde logica ten grondslag ligt aan het mythische en aan het wetenschappelijke denken, en dat de mens altijd al even goed heeft gedachtIk heb datgene gezien dat mij alles wat ik geschreven en gedacht heb nietig doet voorkomenDe mensheid is altijd onderweg, waarheen mag God weten; ik heb de indruk dat die het ook niet weetWie denkt dat hij bij de psychiater terecht kan, is rijp voor de psychiater