Het was een prachtig iets om Amerika te ontdekken, maar het zou nog prachtiger zijn geweest wanneer men er langs gevaren was


het-was-een-prachtig-iets-om-amerika-te-ontdekken-maar-het-zou-nog-prachtiger-zijn-geweest-wanneer-men-er-langs-gevaren-was
mark twainhetwaseenprachtigietsomamerikateontdekkenmaarhetzounogprachtigerzijngeweestwanneermenerlangsgevarenhet waswas eeneen prachtigprachtig ietsiets omom amerikaamerika tete ontdekkenmaar hethet zouzou nognog prachtigerprachtiger zijnzijn geweestgeweest wanneerwanneer menmen erer langslangs gevarengevaren washet was eenwas een prachtigeen prachtig ietsprachtig iets omiets om amerikaom amerika teamerika te ontdekkenmaar het zouhet zou nogzou nog prachtigernog prachtiger zijnprachtiger zijn geweestzijn geweest wanneergeweest wanneer menwanneer men ermen er langser langs gevarenlangs gevaren washet was een prachtigwas een prachtig ietseen prachtig iets omprachtig iets om amerikaiets om amerika teom amerika te ontdekkenmaar het zou noghet zou nog prachtigerzou nog prachtiger zijnnog prachtiger zijn geweestprachtiger zijn geweest wanneerzijn geweest wanneer mengeweest wanneer men erwanneer men er langsmen er langs gevarener langs gevaren washet was een prachtig ietswas een prachtig iets omeen prachtig iets om amerikaprachtig iets om amerika teiets om amerika te ontdekkenmaar het zou nog prachtigerhet zou nog prachtiger zijnzou nog prachtiger zijn geweestnog prachtiger zijn geweest wanneerprachtiger zijn geweest wanneer menzijn geweest wanneer men ergeweest wanneer men er langswanneer men er langs gevarenmen er langs gevaren was

Ik heb niks meer met Amerika. Ik zou nog niet eens terug gaan wanneer Jezus Christus President zou zijnEr is niet een liberaal Amerika en een conservatief Amerika - er is de Verenigde Staten van Amerika. Er is niet een zwart Amerika en een blank Amerika en een Latino Amerika en een Aziatisch Amerika - er is de Verenigde Staten van AmerikaZelfs al zou eenmaal het paradijs op aarde aanbreken, dan zou dat nog niet kunnen goedmaken dat het honderdduizenden jaren lang anders geweest heeft kunnen zijnHet is een belangrijke redenaarskunstgreep, de mensen zo nu en dan alleen maar te overreden, wanneer men ze zou kunnen overtuigen; ze houden zich dan vaak voor overtuigd, wanneer men ze alleen maar overreden kanSommige boeken schijnen geschreven te zijn, niet opdat men daar iets uit zou leren, maar opdat men weet, dat de schrijver iets geweten heeftJe bent nog niet een ouder geweest wanneer je kind je nog nooit gehaat heeft