Het sterkste symptoom van wijsheid in een mens is als hij ontvangkelijk is voor zijn eigen dwaasheden


het-sterkste-symptoom-van-wijsheid-in-een-mens-is-als-hij-ontvangkelijk-is-voor-zijn-eigen-dwaasheden
francois de la rochefoucauldhetsterkstesymptoomvanwijsheidineenmensisalshijontvangkelijkvoorzijneigendwaashedenhet sterkstesterkste symptoomsymptoom vanvan wijsheidwijsheid inin eeneen mensmens isis alsals hijhij ontvangkelijkontvangkelijk isis voorzijn eigeneigen dwaashedenhet sterkste symptoomsterkste symptoom vansymptoom van wijsheidvan wijsheid inwijsheid in eenin een menseen mens ismens is alsis als hijals hij ontvangkelijkhij ontvangkelijk isontvangkelijk is vooris voor zijnvoor zijn eigenzijn eigen dwaashedenhet sterkste symptoom vansterkste symptoom van wijsheidsymptoom van wijsheid invan wijsheid in eenwijsheid in een mensin een mens iseen mens is alsmens is als hijis als hij ontvangkelijkals hij ontvangkelijk ishij ontvangkelijk is voorontvangkelijk is voor zijnis voor zijn eigenvoor zijn eigen dwaashedenhet sterkste symptoom van wijsheidsterkste symptoom van wijsheid insymptoom van wijsheid in eenvan wijsheid in een menswijsheid in een mens isin een mens is alseen mens is als hijmens is als hij ontvangkelijkis als hij ontvangkelijk isals hij ontvangkelijk is voorhij ontvangkelijk is voor zijnontvangkelijk is voor zijn eigenis voor zijn eigen dwaasheden

Het is onwijs al te zeker te zijn van je eigen wijsheid. Het is gezond er aan te denken dat zelfs de sterkste mensen kunnen verzwakken en zelfs de wijste mensen kunnen dwalenAls een mens zijn eigen vijand is, komt dit alleen doordat hij te veel zijn eigen vriend isDe mens is een eeuwig raadsel voor zichzelf; zijn eigen persoon is een huis dat hij nooit binnengaat en waarvan hij slechts de buitenkant bestudeertIedere leeftijd heeft zijn eigen dwaasheden, evenals ieder jaargetijde haar eigen bloemenDe mens maakt romans, omdat hij een mens is, en de aandriften om het te doen zijn zijn eigen diepste aandriften, die hij in laatste instantie met geen ander individu gemeen heeft. Dit is het 'lyrische beginsel' van de romanIeder mens heeft zijn dwaasheden - en vaak zijn het de interessantste dingen die hij heeft