Het net van de hemel is breed en ruim, maar al zijn de mazen ervan groot, het laat niets ontsnappen - Pot van Citaten

Het net van de hemel is breed en ruim, maar al zijn de mazen ervan groot, het laat niets ontsnappen


het-net-van-de-hemel-is-breed-ruim-maar-al-zijn-de-mazen-ervan-groot-het-laat-niets-ontsnappen
lao-tsehetnetvandehemelisbreedruimmaaralzijnmazenervangroothetlaatnietsontsnappenhet netnet vanvan dede hemelhemel isis breedbreed enen ruimmaar alal zijnzijn dede mazenmazen ervanervan groothet laatlaat nietsniets ontsnappenhet net vannet van devan de hemelde hemel ishemel is breedis breed enbreed en ruimmaar al zijnal zijn dezijn de mazende mazen ervanmazen ervan groothet laat nietslaat niets ontsnappenhet net van denet van de hemelvan de hemel isde hemel is breedhemel is breed enis breed en ruimmaar al zijn deal zijn de mazenzijn de mazen ervande mazen ervan groothet laat niets ontsnappenhet net van de hemelnet van de hemel isvan de hemel is breedde hemel is breed enhemel is breed en ruimmaar al zijn de mazenal zijn de mazen ervanzijn de mazen ervan groot

Niets is er, al was het maar de punt van één haartje, dat niet het werk is van de HemelAlles is al gezegd en men komt rijkelijk te laat nu er al ruim 7000 jaar mensen bestaan, die bovendien nog denken ookHet beeld is het bed waarin de ruimte van te ruim zijn tot rust komtLaat ons allen dapper genoeg zijn om de dood van een martelaar sterven, maar laat niemand zin hebben in het martelaarschapLiteratuur laat zien dat niets, maar werkelijk niets, zo eenvoudig is als het soms kan lijken, een hoopgevende gedachte. En dat je niet alleen bentVelen, wie het leven niets leerde, verbeelden zich aarde en hemel te begrijpen, als ze maar veel woorden kunnen uitkramen