Het ligt niet in de menselijke macht om het succes te dwingen; maar men kan meer doen, men kan het verdienen


het-ligt-niet-in-de-menselijke-macht-om-het-succes-te-dwingen-maar-men-kan-meer-doen-men-kan-het-verdienen
joseph addisonhetligtnietindemenselijkemachtomhetsuccestedwingenmaarmenkanmeerdoenverdienenhet ligtligt nietniet inin dede menselijkemenselijke machtmacht omom hethet successucces tete dwingenmaar menmen kankan meermeer doenmen kankan hethet verdienenhet ligt nietligt niet inniet in dein de menselijkede menselijke machtmenselijke macht ommacht om hetom het succeshet succes tesucces te dwingenmaar men kanmen kan meerkan meer doenmen kan hetkan het verdienenhet ligt niet inligt niet in deniet in de menselijkein de menselijke machtde menselijke macht ommenselijke macht om hetmacht om het succesom het succes tehet succes te dwingenmaar men kan meermen kan meer doenmen kan het verdienenhet ligt niet in deligt niet in de menselijkeniet in de menselijke machtin de menselijke macht omde menselijke macht om hetmenselijke macht om het succesmacht om het succes teom het succes te dwingenmaar men kan meer doen

Men kan de hartstocht in de plicht leggen. Niet alleen kan men het, maar men moet het ook, want de plicht zonder meer is erg dorUitnodigingen, als men kan dwingen, leiden als men kan gelasten; dat is de hoogste tactAls een politieman een klein vergrijp begaat zet heel het land een keel op. Maar als een journalist zijn macht misbruikt (wiens misgreep juist in de kwantitatieve uitbreiding ligt), kan men hem meestal nog niet eens voor het gerecht dagenMen kan net zo goed worden opgesloten, als men uitgesloten wordt van de mogelijkheden het eigen brood te verdienenIn oorlog kan niemand succes garanderen, maar alleen verdienenSucces hebben betekent dat men steeds vaker pauzeren kan - zo lang, tot men enkel nog maar pauzeert