Het leven is misschien een eigenschap der materie


het-leven-is-misschien-een-eigenschap-der-materie
immanuel kanthetlevenismisschieneeneigenschapdermateriehet levenleven isis misschienmisschien eeneen eigenschapeigenschap derder materiehet leven isleven is misschienis misschien eenmisschien een eigenschapeen eigenschap dereigenschap der materiehet leven is misschienleven is misschien eenis misschien een eigenschapmisschien een eigenschap dereen eigenschap der materiehet leven is misschien eenleven is misschien een eigenschapis misschien een eigenschap dermisschien een eigenschap der materie

In wezen echter, hoewel uit de materie geboren, bestrijdt de kunst de materie. Deze vijandigheid groeit naarmate de materie zich naar buiten in de verschijning dringtEr is, concreet gezien, niet Materie en Geest, maar er is alleen Materie die Geest wordtAlle elementaire deeltjes zijn uit dezelfde substantie, uit dezelfde stof gemaakt, wat we nu energie of universele materie kunnen noemen; ze zijn gewoon verschillende vormen waarin materie verschijntOok de zachtste materie der wereld kan doordringen in diamant; wat geen inhoud heeft neemt geen plaats inWie tegenover zichzelf oprecht is en blijft, bezit de schoonste  eigenschap der grootste talentenOnze trots op het bezitten van een of andere goede eigenschap krijgt een zware klap wanneer wij zien, hoe trots anderen op het niet bezitten van dezelfde goede eigenschap zijn