Het is tijd om de kinderen naar bed te brengen als de ouders daar nog de kracht voor hebben


het-is-tijd-om-de-kinderen-naar-bed-te-brengen-als-de-ouders-daar-nog-de-kracht-voor-hebben
wiet van broeckhovenhetistijdomdekinderennaarbedtebrengenalsoudersdaarnogkrachtvoorhebbenhet isis tijdtijd omom dede kinderenkinderen naarnaar bedbed tete brengenbrengen alsals dede oudersouders daardaar nognog dede krachtkracht voorhet is tijdis tijd omtijd om deom de kinderende kinderen naarkinderen naar bednaar bed tebed te brengente brengen alsbrengen als deals de oudersde ouders daarouders daar nogdaar nog denog de krachtde kracht voorkracht voor hebbenhet is tijd omis tijd om detijd om de kinderenom de kinderen naarde kinderen naar bedkinderen naar bed tenaar bed te brengenbed te brengen alste brengen als debrengen als de oudersals de ouders daarde ouders daar nogouders daar nog dedaar nog de krachtnog de kracht voorde kracht voor hebbenhet is tijd om deis tijd om de kinderentijd om de kinderen naarom de kinderen naar bedde kinderen naar bed tekinderen naar bed te brengennaar bed te brengen alsbed te brengen als dete brengen als de oudersbrengen als de ouders daarals de ouders daar nogde ouders daar nog deouders daar nog de krachtdaar nog de kracht voornog de kracht voor hebben

Als je niet naar bed gaat voor de vogels beginnen te krijsen, heeft het helemaal geen zin meer om naar bed te gaanKinderen vergeven zo zelden aan hunne ouders, want kinderen willen hunne ouders geen mensen als zij zelve, maar zij willen ze onfeilbaar. Dat is de hardvochtigheid van kinderenZorg dat je kinderen hebt als je ouders nog jong genoeg zijn om erop te lettenWeinig ouders slaan tegenwoordig nog acht op wat hun kinderen tegen hen zeggen; de ouderwetse eerbied voor de jeugd is snel aan het uitstervenTerwijl hun ouders op ijskasten en wasmachines gezeten met hun linkeroog naar de teevee keken en met hun rechternaar de auto voor de deur, een mixer in hun ene hand, De Telegraaf in de andere, begaven de kinderen zich 's zaterdagsavond naar het SpuiTegen de tijd dat je ontdekt dat ouders ook maar gewone mensen zijn, moet je dat voor je eigen kinderen verbergen