Het is mijn vaste overtuiging dat de echte egoïsten, d.w.z. die zeldzamen, die er ernstig naar streven zelf gelukkig te zijn, het meeste geluk voor anderen verspreiden


het-is-mijn-vaste-overtuiging-dat-de-echte-egoïsten-dwz-die-zeldzamen-die-er-ernstig-naar-streven-zelf-gelukkig-te-zijn-het-meeste-geluk-voor
godfried bomanshetismijnvasteovertuigingdatdeechteegoïstendwzdiezeldzamenerernstignaarstrevenzelfgelukkigtezijnhetmeestegelukvooranderenverspreidenhet isis mijnmijn vastevaste overtuigingovertuiging datdat dede echteechte egoïstendie zeldzamendie erer ernstigernstig naarnaar strevenstreven zelfzelf gelukkiggelukkig tete zijnhet meestemeeste gelukgeluk vooranderen verspreidenhet is mijnis mijn vastemijn vaste overtuigingvaste overtuiging datovertuiging dat dedat de echtede echte egoïstendie er ernstiger ernstig naarernstig naar strevennaar streven zelfstreven zelf gelukkigzelf gelukkig tegelukkig te zijnhet meeste gelukmeeste geluk voorgeluk voor anderenvoor anderen verspreiden

Het is mijn vaste overtuiging dat niemand zijn vrijheid verliest, tenzij door zijn eigen zwakheidWie een vaste overtuiging van eigen voortreffelijkheid bezit, suggereert die ook aan anderenDe meeste mensen zijn als een blad dat valt, als speeltuig van de wind draait en wentelt het,  om ten slotte ter aarde te tuimelen. Anderen echter, zij zijn sterk in de minderheid, lijken op sterren die een vaste baan hebben, zij zijn onbereikbaar voor de wind en bezitten een wet en koers in zichzelfMensen die gelukkig zijn, verlangen naar nog meer geluk. Het is hun ongelukDe enige ernstige overtuiging die een mens dient te hebben, is dat er niets te ernstig moet worden genomenDe mens is niet eerder gelukkig, dan dat zijn onbeperkte streven zich zelf zijn grenzen heeft gesteld