Het ik is niet alleen verfoeilijk; er is tussen wij en niets eenvoudig geen plaats voor


het-ik-is-niet-alleen-verfoeilijk-er-is-tussen-wij-niets-eenvoudig-geen-plaats-voor
claude lévi-strausshetikisnietalleenverfoeilijkertussenwijnietseenvoudiggeenplaatsvoorhet ikik isis nietniet alleenalleen verfoeilijker isis tussentussen wijwij enen nietsniets eenvoudigeenvoudig geengeen plaatsplaats voorhet ik isik is nietis niet alleenniet alleen verfoeilijker is tussenis tussen wijtussen wij enwij en nietsen niets eenvoudigniets eenvoudig geeneenvoudig geen plaatsgeen plaats voorhet ik is nietik is niet alleenis niet alleen verfoeilijker is tussen wijis tussen wij entussen wij en nietswij en niets eenvoudigen niets eenvoudig geenniets eenvoudig geen plaatseenvoudig geen plaats voorhet ik is niet alleenik is niet alleen verfoeilijker is tussen wij enis tussen wij en nietstussen wij en niets eenvoudigwij en niets eenvoudig geenen niets eenvoudig geen plaatsniets eenvoudig geen plaats voor

Literatuur laat zien dat niets, maar werkelijk niets, zo eenvoudig is als het soms kan lijken, een hoopgevende gedachte. En dat je niet alleen bentDe natuurwetenschap beschrijft en verklaart de natuur niet alleen eenvoudig, zoals zij op zich is. Zij is veelmeer een onderdeel van de wisselwerking tussen natuur en onszelfBelangstelling in het werk, dat zij te beoordelen heeft, dat is de voorwaarde niet alleen voor elke vruchtbare, maar eenvoudig voor elke fatsoenlijke, ja elke geoorloofde kritiekBescheidenheid is alleen maar op zijn plaats waar er niéts isIk ben niet slordig. Alleen maar zo dat er voor mijn soort van ordelijkheid nooit genoeg plaats isJa, dwaling trekt aan! De geschiedenis van 't mensdom, zowel als van iedere mens in 't bijzonder, is eigenlijk niets dan één grote stryd tussen waar en onwaar, tussen wanbegrip en gezond verstand, ja zelfs meestal niets dan strijd tussen wanbegrippen onderling