Het doel van het onderwijs is een lege geest vervangen door een open geest


het-doel-van-het-onderwijs-is-een-lege-geest-vervangen-door-een-open-geest
malcolm forbeshetdoelvanhetonderwijsiseenlegegeestvervangendooropenhet doeldoel vanvan hethet onderwijsonderwijs isis eeneen legelege geestgeest vervangenvervangen dooreen openopen geesthet doel vandoel van hetvan het onderwijshet onderwijs isonderwijs is eenis een legeeen lege geestlege geest vervangengeest vervangen doorvervangen door eendoor een openeen open geesthet doel van hetdoel van het onderwijsvan het onderwijs ishet onderwijs is eenonderwijs is een legeis een lege geesteen lege geest vervangenlege geest vervangen doorgeest vervangen door eenvervangen door een opendoor een open geesthet doel van het onderwijsdoel van het onderwijs isvan het onderwijs is eenhet onderwijs is een legeonderwijs is een lege geestis een lege geest vervangeneen lege geest vervangen doorlege geest vervangen door eengeest vervangen door een openvervangen door een open geest

De dingen worden voorafgegaan door de geest, beheerst door de geest, gevormd door de geest. Wanneer men uit een bedorven geest spreekt of handelt, volgt het lijden ons zoals het karrenwiel de poot van een trekos volgtHet doel van onderwijs zou moeten zijn om ons te leren hoe te denken, dan wat te denken - om onze geest te verbeteren, om ons in staat te stellen om na te denken voor onszelf, in plaats van het geheugen te vullen met de gedachten van andere mensenHet hof is nooit ontbloot van een zeker aantal lieden, bij wie wereldse gebruiken, wellevendheid of fortuin, de plaats innemen van geest en ware verdienste vervangenIk houd van hem, die niet één droppel geest voor zichzelve houdt, maar geheel de geest van zijn deugd wil zijn; zo schrijdt hij als een geest over de brugHet recht, dat een grote en doelbewuste geest heeft over de ruwe geest van het gemeenUitdagingen zijn voor de meesten van ons nodig; we menen dat door het ontbreken ervan onze geest dom en zwaar zou worden en daarom zijn we afhankelijk van een uitdaging, een ervaring, om ons meer opwinding te geven, meer intensiteit, en ter scherping van onze geest