Het doel is niet altijd gesteld om bereikt te worden, doch om te dienen als richtpunt. Zo bijvoorbeeld het voorschrift om zijn vijanden lief te hebben


het-doel-is-niet-altijd-gesteld-om-bereikt-te-worden-doch-om-te-dienen-als-richtpunt-zo-bijvoorbeeld-het-voorschrift-om-zijn-vijanden-lief-te-hebben
joseph jouberthetdoelisnietaltijdgesteldombereikttewordendochdienenalsrichtpuntzobijvoorbeeldhetvoorschriftzijnvijandenliefhebbenhet doeldoel isis nietniet altijdaltijd gesteldgesteld omom bereiktbereikt tete wordendoch omom tete dienendienen alsals richtpuntzo bijvoorbeeldbijvoorbeeld hethet voorschriftvoorschrift omom zijnzijn vijandenvijanden lieflief tete hebbenhet doel isdoel is nietis niet altijdniet altijd gesteldaltijd gesteld omgesteld om bereiktom bereikt tebereikt te wordendoch om teom te dienente dienen alsdienen als richtpuntzo bijvoorbeeld hetbijvoorbeeld het voorschrifthet voorschrift omvoorschrift om zijnom zijn vijandenzijn vijanden liefvijanden lief telief te hebben

Een goed doel kan slechts door goede middelen bereikt worden, en een doel dat daarmede niet bereikt kan worden moet slecht wezenDe Bijbel zegt ons onze naasten lief te hebben, en ook onze vijanden lief te hebben; waarschijnlijk omdat het gewoonlijk dezelfden zijnHet Christendom leert: hebt uw vijanden lief, maar zweept ondertussen op tot haat tegen andersdenkenden.  Ik zeg: haat uw vijanden en laat andersdenkenden, zonder ze lief te hebben, met rust zolang ze U en mij met rust latenWie naar zijn doel gedragen wordt, moet zich niet verbeelden het bereikt te hebbenWie zijn doel voorbijstreeft, mist het evenzeer als hij, die het niet bereiktVolmaaktheid is een doel, dat wel steeds verder wijkt; maar het moet ook worden nagestreefd, en niet bereikt