Geluk is niet iets wat kant en klaar is. Het ontstaat vanuit je eigen daden - Pot van Citaten

Geluk is niet iets wat kant en klaar is. Het ontstaat vanuit je eigen daden


geluk-is-niet-iets-wat-kant-klaar-is-het-ontstaat-vanuit-eigen-daden
dalai lama (14e)gelukisnietietswatkantklaarishetontstaatvanuiteigendadengeluk isis nietniet ietsiets watwat kantkant enen klaarklaar ishet ontstaatontstaat vanuitvanuit jeje eigeneigen dadengeluk is nietis niet ietsniet iets watiets wat kantwat kant enkant en klaaren klaar ishet ontstaat vanuitontstaat vanuit jevanuit je eigenje eigen dadengeluk is niet ietsis niet iets watniet iets wat kantiets wat kant enwat kant en klaarkant en klaar ishet ontstaat vanuit jeontstaat vanuit je eigenvanuit je eigen dadengeluk is niet iets watis niet iets wat kantniet iets wat kant eniets wat kant en klaarwat kant en klaar ishet ontstaat vanuit je eigenontstaat vanuit je eigen daden

Daden brengen niet altijd geluk, maar er is geen geluk zonder dadenEr wordt gezegd dat het geluk ons aldoor ontvlucht. Dat klopt voor het kant en klare geluk. Maar het geluk dat wij moeten verwerven, ontsnapt ons nietGoede daden verdelen ons, we zijn de zonen van onze eigen dadenMen ziet geen recht of onrecht dat niet per landstreek varieert. Drie graden dichter bij de pool of de ganse rechtspraak is andersom. Een meridiaan bepaalt of iets waar is. Na enkele jaren gebruik worden fundamentele wetten alweer veranderd. Het recht heeft zijn periodes. Mooie gerechtigheid die bij een rivier ophoudt. Wat aan deze kant van de Pyreneeën waar is, is aan de andere kant een vergissing!Zoek je niets, dan ontstaat er geen bewustzijn. Als er geen gehechtheid is, vergaat bewustzijn niet. Wat niet ontstaat of vergaat is BoeddhaWat iemand zegt, doet zijn ware persoonlijkheid niet kennen. Alleen zijn daden onthullen haar, soms zelfs voor zijn eigen ogen