Er is slechts één weg naar geluk en dat is op te houden met je zorgen maken over dingen waar je geen invloed op hebt.


er-is-slechts-één-weg-naar-geluk-dat-is-op-te-houden-met-zorgen-maken-over-dingen-waar-geen-invloed-op-hebt
epictetuserisslechtséénwegnaargelukdatoptehoudenmetzorgenmakenoverdingenwaargeeninvloedhebter isis slechtsslechts éénéén wegweg naarnaar gelukgeluk enen datdat isis opop tete houdenhouden metmet jeje zorgenzorgen makenmaken overover dingendingen waarwaar jeje geengeen invloedinvloed opop hebter is slechtsis slechts éénslechts één wegéén weg naarweg naar geluknaar geluk engeluk en daten dat isdat is opis op teop te houdente houden methouden met jemet je zorgenje zorgen makenzorgen maken overmaken over dingenover dingen waardingen waar jewaar je geenje geen invloedgeen invloed opinvloed op hebter is slechts éénis slechts één wegslechts één weg naaréén weg naar gelukweg naar geluk ennaar geluk en datgeluk en dat isen dat is opdat is op teis op te houdenop te houden mette houden met jehouden met je zorgenmet je zorgen makenje zorgen maken overzorgen maken over dingenmaken over dingen waarover dingen waar jedingen waar je geenwaar je geen invloedje geen invloed opgeen invloed op hebter is slechts één wegis slechts één weg naarslechts één weg naar gelukéén weg naar geluk enweg naar geluk en datnaar geluk en dat isgeluk en dat is open dat is op tedat is op te houdenis op te houden metop te houden met jete houden met je zorgenhouden met je zorgen makenmet je zorgen maken overje zorgen maken over dingenzorgen maken over dingen waarmaken over dingen waar jeover dingen waar je geendingen waar je geen invloedwaar je geen invloed opje geen invloed op hebt

Het wijst erop dat je geen échte zorgen hebt, als je je zorgen over je leeftijd maaktEr is geen weg naar geluk, geluk is de wegEr zijn mensen die zorgen voor geluk waar ze komen, anderen zorgen daarvoor wanneer ze weggaanBederf wat je hebt niet door te verlangen naar wat je niet hebt. Herinner je dat wat je nu hebt ooit iets was waar je naar verlangdeJe hebt geen verantwoordelijkheid om waar te maken wat andere mensen denken dat je moet volbrengen. Ik heb geen verantwoordelijkheid te zijn zoals ze verwachten dat ik ben. Het is hun fout, niet mijn falenIk ken geen zekere weg naar het succes, alleen een naar de zekere mislukking: het iedereen naar de zin willen maken