Een kunst ontaard altijd, als zij met verwaarlozing van haar eigen middelen om belangstelling te wekken, deze aan een andere kunst ontleent


een-kunst-ontaard-altijd-als-zij-met-verwaarlozing-van-haar-eigen-middelen-om-belangstelling-te-wekken-deze-aan-een-andere-kunst-ontleent
hippolyte taineeenkunstontaardaltijdalszijmetverwaarlozingvanhaareigenmiddelenombelangstellingtewekkendezeaaneenandereontleenteen kunstkunst ontaardontaard altijdals zijzij metmet verwaarlozingverwaarlozing vanvan haarhaar eigeneigen middelenmiddelen omom belangstellingbelangstelling tete wekkendeze aanaan eenandere kunstkunst ontleenteen kunst ontaardkunst ontaard altijdals zij metzij met verwaarlozingmet verwaarlozing vanverwaarlozing van haarvan haar eigenhaar eigen middeleneigen middelen ommiddelen om belangstellingom belangstelling tebelangstelling te wekkendeze aan eenaan een andereeen andere kunstandere kunst ontleenteen kunst ontaard altijdals zij met verwaarlozingzij met verwaarlozing vanmet verwaarlozing van haarverwaarlozing van haar eigenvan haar eigen middelenhaar eigen middelen omeigen middelen om belangstellingmiddelen om belangstelling teom belangstelling te wekkendeze aan een andereaan een andere kunsteen andere kunst ontleentals zij met verwaarlozing vanzij met verwaarlozing van haarmet verwaarlozing van haar eigenverwaarlozing van haar eigen middelenvan haar eigen middelen omhaar eigen middelen om belangstellingeigen middelen om belangstelling temiddelen om belangstelling te wekkendeze aan een andere kunstaan een andere kunst ontleent

De kunst van schrijven is de kunst, belangstelling te wekkenOok de kunst is een gave des hemels, al ontleent zij iets aan aardse gloedDe betekenis van de beeldende kunst ligt in het bijzonder in haar vermogen de ziel te herinneren aan haar oorsprong. Zij is in staat als het ware een beeld van die oorsprong te scheppenDe kunst bereikt altijd daar haar grootste hoogten waar zij een grote rol speelt in het leven van een heel volkConversatie is de kunst, belangstelling te veinzen voor het geleuter van de anderen en toch intussen je eigen interessante gedachten voor zo dadelijk niet te vergetenDe kunst van bevelen is slechts dan volmaakt, als zij steunt op de kunst van overreden