Een goed gestrikte das is de eerste belangrijke stap in uw leven - Pot van Citaten

Een goed gestrikte das is de eerste belangrijke stap in uw leven


een-goed-gestrikte-das-is-de-eerste-belangrijke-stap-in-uw-leven
oscar wildeeengoedgestriktedasisdeeerstebelangrijkestapinuwleveneen goedgoed gestriktegestrikte dasdas isis dede eersteeerste belangrijkebelangrijke stapstap inin uwuw leveneen goed gestriktegoed gestrikte dasgestrikte das isdas is deis de eerstede eerste belangrijkeeerste belangrijke stapbelangrijke stap instap in uwin uw leveneen goed gestrikte dasgoed gestrikte das isgestrikte das is dedas is de eersteis de eerste belangrijkede eerste belangrijke stapeerste belangrijke stap inbelangrijke stap in uwstap in uw leveneen goed gestrikte das isgoed gestrikte das is degestrikte das is de eerstedas is de eerste belangrijkeis de eerste belangrijke stapde eerste belangrijke stap ineerste belangrijke stap in uwbelangrijke stap in uw leven

Een definitie is de eerste stap naar het conformismeOntevredenheid is de eerste stap naar vooruitgang van een mens of volkZelfkennis is de eerste stap tot huichelarijEen tocht van 1000 mijl moet beginnen met een eerste stapDe eerste stap naar de ondeugd is onschuldige handelingen met geheimzinnigheid te onthullenDe eerste stap tot alleenheerschappij is revolutie, want door haar wordt macht verleend