Een brief heeft voor mij iets van onsterfelijkheid omdat het alleen de geest is, zonder lichamelijke vriend


een-brief-heeft-voor-mij-iets-van-onsterfelijkheid-omdat-het-alleen-de-geest-is-zonder-lichamelijke-vriend
emily dickinsoneenbriefheeftvoormijietsvanonsterfelijkheidomdathetalleendegeestiszonderlichamelijkevriendeen briefbrief heeftheeft voormij ietsiets vanvan onsterfelijkheidonsterfelijkheid omdatomdat hethet alleenalleen dede geestgeest iszonder lichamelijkelichamelijke vriendeen brief heeftbrief heeft voorheeft voor mijvoor mij ietsmij iets vaniets van onsterfelijkheidvan onsterfelijkheid omdatonsterfelijkheid omdat hetomdat het alleenhet alleen dealleen de geestde geest iszonder lichamelijke vriendeen brief heeft voorbrief heeft voor mijheeft voor mij ietsvoor mij iets vanmij iets van onsterfelijkheidiets van onsterfelijkheid omdatvan onsterfelijkheid omdat hetonsterfelijkheid omdat het alleenomdat het alleen dehet alleen de geestalleen de geest iseen brief heeft voor mijbrief heeft voor mij ietsheeft voor mij iets vanvoor mij iets van onsterfelijkheidmij iets van onsterfelijkheid omdatiets van onsterfelijkheid omdat hetvan onsterfelijkheid omdat het alleenonsterfelijkheid omdat het alleen deomdat het alleen de geesthet alleen de geest is

Zoals een vriend tegen mij zei: 'Kapitalisme zonder faillissement is als christendom zonder hel.'De wijze spreekt omdat hij iets te zeggen heeft, de domme spreekt alleen om iets te zeggen te hebbenWanneer een vriend slaagt, iets in mij sterft een beetje.Persoonlijk zou ik naar niets wat belangrijk is gaan zonder mijn favoriete zwarte Hermès-tas ... Ik heb mijn sieraden bij me voor het geval er iets gebeurt en ik me moet omkleden. Voor mij is de deur uitgaan zonder die tas bijna alsof je naakt naar buiten gaat. Nou ja, bijnaJe houdt niet noodzakelijk van een boek omdat het je iets leert. Je houdt ervan omdat je er de bevestiging van je gedachten in vindt of de verontschuldiging voor je dadenIk wil alleen maar de conclusie trekken dat het voor een heerser noodzakelijk is het volk te vriend te houden. Want anders heeft hij in tijden van tegenspoed niets waar hij op terug kan vallen