Economen: mensen die hun brood verdienen met voorspellen dat het warm zal zijn in augustus en koud in januari - al is dat uiteraard maar een schatting


economen-mensen-die-hun-brood-verdienen-met-voorspellen-dat-het-warm-zal-zijn-in-augustus-koud-in-januari-al-is-dat-uiteraard-maar-een-schatting
peter darboeconomenmensendiehunbroodverdienenmetvoorspellendathetwarmzalzijninaugustuskoudjanuarialisuiteraardmaareenschattingmensen diedie hunhun broodbrood verdienenverdienen metmet voorspellenvoorspellen datdat hethet warmwarm zalzal zijnzijn inin augustusaugustus enen koudkoud inin januarijanuarialal isis datdat uiteraarduiteraard maarmaar eeneen schattingmensen die hundie hun broodhun brood verdienenbrood verdienen metverdienen met voorspellenmet voorspellen datvoorspellen dat hetdat het warmhet warm zalwarm zal zijnzal zijn inzijn in augustusin augustus enaugustus en kouden koud inkoud in januariin januarial isal is datis dat uiteraarddat uiteraard maaruiteraard maar eenmaar een schatting

Vrijheid is het brood dat mensen moeten verdienen door het zweet van hun voorhoofdKritiek kan nooit zo verschrikkelijk zijn als de mensen die er hun brood mee moeten verdienenHet applaus was zo warm dat je er koud van werdEr zijn mensen in de wereld die zo arm zijn dat God hun niet kan verschijnen tenzij in de vorm van een broodSommige mensen zijn zo ijdel, dat ze de voorkeur geven aan een ramp die ze zelf voorspellen, boven een geluk dat ze niet zagen aankomenOktober: Dit is een van de bijzonder gevaarlijke maanden om te beleggen in aandelen. Andere gevaarlijke maanden zijn juli, januari, september, april, november, mei, maart, juni, december, augustus en februari