Drie soorten lezers zijn er; een eerste, die zonder oordelen geniet, een derde die zonder genieten oordeelt, en een middelste, die genietend oordeelt en oordelend geniet. Deze schept eigenlijk het kunstwerk opnieuw


drie-soorten-lezers-zijn-er-een-eerste-die-zonder-oordelen-geniet-een-derde-die-zonder-genieten-oordeelt-een-middelste-die-genietend-oordeelt
johann wolfgang von goethedriesoortenlezerszijnereeneerstediezonderoordelengenietderdegenietenoordeeltmiddelstegenietendoordeeltoordelendgenietdezeschepteigenlijkhetkunstwerkopnieuwdrie soortensoorten lezerslezers zijnzijn ereen eerstedie zonderzonder oordelenoordelen genieteen derdederde diedie zonderzonder genietengenieten oordeelten eeneen middelstedie genietendgenietend oordeeltoordeelt enen oordelendoordelend genietdeze scheptschept eigenlijkeigenlijk hethet kunstwerkkunstwerk opnieuwdrie soorten lezerssoorten lezers zijnlezers zijn erdie zonder oordelenzonder oordelen genieteen derde diederde die zonderdie zonder genietenzonder genieten oordeelten een middelstedie genietend oordeeltgenietend oordeelt enoordeelt en oordelenden oordelend genietdeze schept eigenlijkschept eigenlijk heteigenlijk het kunstwerkhet kunstwerk opnieuw

Een waar genot is een plezier dat men alleen geniet, zonder een metgezel, en zonder een enkel argumentEr zijn drie klassen waarin alle oude vrouwen die ik ken zijn onder te brengen. Ten eerste: die brave oude ziel; ten tweede: die oude vrouw; ten derde: die oude heksEen man die rijk is en er niet van geniet, is als een ezel die goud draagt en distels eetHet naberouw volgt snel een die het ontijdige oordeeltAlleen kinderen genieten zonder achterdocht van het ogenblik, want ze zijn zonder herinnering en zonder ambitieDan geniet ik eerst recht van mijn leven, wanneer ik het elke dag opnieuw moet veroveren