Door een perfide speling van de natuur zorgen dezelfde hormonen die een jongen naar een meisje doen verlangen voor de puisten die haar afstoten


door-een-perfide-speling-van-de-natuur-zorgen-dezelfde-hormonen-die-een-jongen-naar-een-meisje-doen-verlangen-voor-de-puisten-die-haar-afstoten
midas dekkersdooreenperfidespelingvandenatuurzorgendezelfdehormonendiejongennaarmeisjedoenverlangenvoorpuistenhaarafstoteneen perfideperfide spelingspeling vanvan dede natuurnatuur zorgenzorgen dezelfdedezelfde hormonenhormonen diedie eeneen jongenjongen naarnaar eeneen meisjemeisje doendoen verlangenverlangen voorde puistenpuisten diedie haarhaar afstotendoor een perfideeen perfide spelingperfide speling vanspeling van devan de natuurde natuur zorgennatuur zorgen dezelfdezorgen dezelfde hormonendezelfde hormonen diehormonen die eendie een jongeneen jongen naarjongen naar eennaar een meisjeeen meisje doenmeisje doen verlangendoen verlangen voorverlangen voor devoor de puistende puisten diepuisten die haardie haar afstotendoor een perfide spelingeen perfide speling vanperfide speling van despeling van de natuurvan de natuur zorgende natuur zorgen dezelfdenatuur zorgen dezelfde hormonenzorgen dezelfde hormonen diedezelfde hormonen die eenhormonen die een jongendie een jongen naareen jongen naar eenjongen naar een meisjenaar een meisje doeneen meisje doen verlangenmeisje doen verlangen voordoen verlangen voor deverlangen voor de puistenvoor de puisten diede puisten die haarpuisten die haar afstotendoor een perfide speling vaneen perfide speling van deperfide speling van de natuurspeling van de natuur zorgenvan de natuur zorgen dezelfdede natuur zorgen dezelfde hormonennatuur zorgen dezelfde hormonen diezorgen dezelfde hormonen die eendezelfde hormonen die een jongenhormonen die een jongen naardie een jongen naar eeneen jongen naar een meisjejongen naar een meisje doennaar een meisje doen verlangeneen meisje doen verlangen voormeisje doen verlangen voor dedoen verlangen voor de puistenverlangen voor de puisten dievoor de puisten die haarde puisten die haar afstoten

De doelen die we nastreven zijn altijd gesluierd. Een meisje die verlangt naar het huwelijk verlangt naar iets waar ze niets van weet. De jongen die hunkert naar roem heeft geen idee wat roem is. Het ding dat ons elke beweging zijn betekenis geeft is altijd totaal onbekend voor onsTussen nietsdoeners en nietsdoeners is een groot verschil. Er zijn er die uit luiheid en lafheid van karakter niets doen; als je wilt kun je mij voor zo een houden. Dan is er ook nog een ander soort nietsdoener, de nietsdoener tegen wil en dank, die tegen wil en dank, die innerlijk verteerd wordt door een groot verlangen naar actie; die niets doet omdat hij niet in staat is iets te doen. Dat is een heel ander soort nietsdoener; je kunt als je wilt, me voor zo een houdenIk paste een hoed, en zei: die maat is goed. Mijn kleine jongen had een hoedje nodig, en wou dezelfde maat hebben. 'Papa, je hebt gezegd die maat was goed.' Zo'n jongen!Liefde openbaart zich niet door een verlangen om te vrijen (dat verlangen geldt een ontelbare hoeveelheid vrouwen), maar door een verlangen naar een gedeelde slaap (dit verlangen geldt één enkele vrouw)Een intelligent meisje is een meisje dat er altijd zal voor zorgen dat ze minder lijkt te weten dan de man waarmee ze net aan het praten isGeen enkel meisje wordt dertig zonder dat haar 3 x gevraagd werd te huwen. Eén keer door haar vader en twee keer door haar moeder