Die man moet wel een grote domoor zijn, want hij weet een antwoord op alles wat men hem vraagt


die-man-moet-wel-een-grote-domoor-zijn-want-hij-weet-een-antwoord-op-alles-wat-men-hem-vraagt
voltairediemanmoetweleengrotedomoorzijnwanthijweetantwoordopalleswatmenhemvraagtdie manman moetmoet welwel eeneen grotegrote domoorwant hijhij weetweet eeneen antwoordantwoord opop allesalles watwat menmen hemhem vraagtdie man moetman moet welmoet wel eenwel een groteeen grote domoorgrote domoor zijnwant hij weethij weet eenweet een antwoordeen antwoord opantwoord op allesop alles watalles wat menwat men hemmen hem vraagtdie man moet welman moet wel eenmoet wel een grotewel een grote domooreen grote domoor zijnwant hij weet eenhij weet een antwoordweet een antwoord opeen antwoord op allesantwoord op alles watop alles wat menalles wat men hemwat men hem vraagtdie man moet wel eenman moet wel een grotemoet wel een grote domoorwel een grote domoor zijnwant hij weet een antwoordhij weet een antwoord opweet een antwoord op alleseen antwoord op alles watantwoord op alles wat menop alles wat men hemalles wat men hem vraagt

Als een man een heer is, weet hij voldoende, en als hij er geen is, is alles wat hij weet slecht voor hemHij, die vraagt bij alles wat hij doet; wat zal ik er aan hebben? vraagt aan het eind van zijn leven; wat had ik eraan?De wereld draait rond de vrouw. Wordt een man geboren, dan vraagt iedereen: hoe gaat het met de moeder? Trouwt hij, dan zegt men: wat een knappe bruid. Sterft hij, dan vraagt men : hoeveel erft ze?Daar men niet zo universeel kan zijn dat men alles weet wat van alles te weten is, moet men weinig weten van alles. Want het is veel mooier iets van alles te weten dan alles van een enkel dingOmdat je niet universeel kunt zijn en alles weten wat er over alles te weten valt, moet je van alles een beetje weten. Want het is veel beter van alles iets te weten dan van één ding alles. Zo'n universaliteit is het mooist. Kon je beide hebben dan was het nog beter, maar als je moet kiezen kies dan het eerste. Ook het grote publiek weet het en handelt ernaar, want dit heeft vaak een goed oordeelHij weet weinig, die zijn vrouw alles vertelt wat hij weet.