De tranen van volwassenen waren in hun mystieke rampzaligheid alleen nog maar te vergelijken met de snikken van God over de boosaardigheid van de mensen - Pot van Citaten

De tranen van volwassenen waren in hun mystieke rampzaligheid alleen nog maar te vergelijken met de snikken van God over de boosaardigheid van de mensen


de-tranen-van-volwassenen-waren-in-hun-mystieke-rampzaligheid-alleen-nog-maar-te-vergelijken-met-de-snikken-van-god-over-de-boosaardigheid-van-de
jean-paul sartredetranenvanvolwassenenwareninhunmystiekerampzaligheidalleennogmaartevergelijkenmetdesnikkengodoverboosaardigheidmensende tranentranen vanvan volwassenenvolwassenen warenwaren inin hunhun mystiekemystieke rampzaligheidrampzaligheid alleenalleen nognog maarmaar tete vergelijkenvergelijken metmet dede snikkensnikken vanvan godgod overover dede boosaardigheidboosaardigheid vanvan dede mensende tranen vantranen van volwassenenvan volwassenen warenvolwassenen waren inwaren in hunin hun mystiekehun mystieke rampzaligheidmystieke rampzaligheid alleenrampzaligheid alleen nogalleen nog maarnog maar temaar te vergelijkente vergelijken metvergelijken met demet de snikkende snikken vansnikken van godvan god overgod over deover de boosaardigheidde boosaardigheid vanboosaardigheid van devan de mensen

De psychoanalytische behandeling is alleen maar een uitwisseling van woorden. De patiënt spreekt, de arts luistert. Woorden waren aanvankelijk magisch en tot de dag van vandaag hebben woorden veel van hun magische kracht behouden. Met woorden kunnen mensen elkaar tot het grootste geluk of tot de grootste wanhoop brengen. Met woorden delen leraars hun kennis mee aan leerlingen, met woorden brengen sprekers hun toehoorders in vervoering en beïnvloeden hun oordeel en hun beslissingen. Woorden roepen emoties op en zijn het universele middel waarmee wij onze medemensen beïnvloedenVeel mensen willen God aankijken met de ogen waarmee ze een koe aankijken, en ze willen van God houden zoals ze van een koe houden. Daarvan hou je wegens de melk en de kaas en omwille van je eigen nut. Zo doen ook al die mensen die van God houden om uiterlijke rijkdom en innerlijke troost; die houden niet echt van God, maar van hun eigenbelangOngehoorzaamheid jegens god, dat wil zeggen jegens de priester, tegen de 'wet', wordt nu voorzien van de naam 'zonde'; de middelen om zich weer 'met god te verzoenen' zijn, wat ook billijk is, middelen waardoor de onderworpenheid aan de priester alleen nog maar des te grondiger gewaarborgd wordt; alleen de priester verlost!Ook tranen komen van pas: met tranen kun je ijzer ontroeren. Laat haar, indien mogelijk, je vochtig geworden wangen zien. Als de tranen het laten afweten (want deze verschijnen niet altijd wanneer ze nodig zijn) raak dan je ogen aan met een natte handHet moreel oordelen en veroordelen is de favoriete wraak van geestelijk bekrompen mensen op hen die minder bekrompen zijn . . . Het doet hen diep in hun hart goed dat er een maatstaf is, volgens welke ook de met goederen en voorrechten des geestes overladenen gelijkwaardig aan hen zijn — zij strijden voor de ‘gelijkheid van allen voor God’ en hebben bijna daarom alleen al het geloof in God nodig.God is geen God van droefheid, maar een God van troost en blijdschap. Hij heeft geen behagen in onze nutteloze droefheid. Want de droefheid over de zonde is van korte duur en is tegelijk ook aangenaam door de belofte van genade en vergeving der zonden. Die andere droefheid is echter van de duivel en is zonder belofte; het is puur een bezorgdheid over onmogelijke dingen, die God alleen aangaan