De oerbron van de creativiteit ligt in het brein van de dader die wordt geholpen door het toeval, van de wal in de sloot of andersom - Pot van Citaten

De oerbron van de creativiteit ligt in het brein van de dader die wordt geholpen door het toeval, van de wal in de sloot of andersom


de-oerbron-van-de-creativiteit-ligt-in-het-brein-van-de-dader-die-wordt-geholpen-door-het-toeval-van-de-wal-in-de-sloot-of-andersom
henk hoflanddeoerbronvandecreativiteitligtinhetbreindaderdiewordtgeholpendoortoevalwalslootofandersomde oerbronoerbron vanvan dede creativiteitcreativiteit ligtligt inin hethet breinbrein vanvan dede daderdader diedie wordtwordt geholpengeholpen doorhet toevalvan dede walwal inin dede slootde oerbron vanoerbron van devan de creativiteitde creativiteit ligtcreativiteit ligt inligt in hetin het breinhet brein vanbrein van devan de daderde dader diedader die wordtdie wordt geholpenwordt geholpen doorgeholpen door hetdoor het toevalvan de walde wal inwal in dein de slootsloot of andersomde oerbron van deoerbron van de creativiteitvan de creativiteit ligtde creativiteit ligt increativiteit ligt in hetligt in het breinin het brein vanhet brein van debrein van de dadervan de dader diede dader die wordtdader die wordt geholpendie wordt geholpen doorwordt geholpen door hetgeholpen door het toevalvan de wal inde wal in dewal in de slootde sloot of andersomde oerbron van de creativiteitoerbron van de creativiteit ligtvan de creativiteit ligt inde creativiteit ligt in hetcreativiteit ligt in het breinligt in het brein vanin het brein van dehet brein van de daderbrein van de dader dievan de dader die wordtde dader die wordt geholpendader die wordt geholpen doordie wordt geholpen door hetwordt geholpen door het toevalvan de wal in dede wal in de slootin de sloot of andersom

Waar ligt de oorsprong van het gezin? Die ligt bij een jongeman die verliefd wordt op een meisje - een verhevener alternatief is nog niet ontdektElke tijd heeft zijn vraagstuk, door de oplossing waarvan de mensheid voorwaarts geholpen wordtIn een hiërarchie stijgt elke werknemer tot zijn niveau van incompetentie. In de loop van de tijd wordt iedere plaats gewoonlijk ingenomen door een werknemer die niet voor zijn taak berekend is. Het werk wordt gedaan door die werknemers, die hun niveau van incompetentie nog niet bereikt hebbenDe ernstigste bedreiging van onze democratie komt niet van het bestaan van vreemde totalitaire staten. Binnen onze eigen persoonlijke houding en instellingen zijn de voorwaarden gelegen die uiterlijke autoriteit, discipline, uniformaliteit en afhankelijkheid-van-de-leider elders aan hun overwinning hebben geholpenHet is het huwelijk van de ziel met de natuur, die het brein vruchtbaar maakt en geboorte geeft aan de verbeeldingWe verkeren zelf in een staat van tegenstrijdigheid en die wordt teweeggebracht door het verlangen - verlangen in de zin van najagen van vermaak en het uit de weg gaan van pijn