De moeilijkheid met mensen is niet dat zij niet weten, maar dat zij zoveel weten dat niet juist is


de-moeilijkheid-met-mensen-is-niet-dat-zij-niet-weten-maar-dat-zij-zoveel-weten-dat-niet-juist-is
josh billingsdemoeilijkheidmetmensenisnietdatzijwetenmaarzoveelwetenjuistde moeilijkheidmoeilijkheid metmet mensenmensen isis nietniet datdat zijzij nietniet wetenmaar datdat zijzij zoveelzoveel wetenweten datdat nietniet juistjuist isde moeilijkheid metmoeilijkheid met mensenmet mensen ismensen is nietis niet datniet dat zijdat zij nietzij niet wetenmaar dat zijdat zij zoveelzij zoveel wetenzoveel weten datweten dat nietdat niet juistniet juist isde moeilijkheid met mensenmoeilijkheid met mensen ismet mensen is nietmensen is niet datis niet dat zijniet dat zij nietdat zij niet wetenmaar dat zij zoveeldat zij zoveel wetenzij zoveel weten datzoveel weten dat nietweten dat niet juistdat niet juist isde moeilijkheid met mensen ismoeilijkheid met mensen is nietmet mensen is niet datmensen is niet dat zijis niet dat zij nietniet dat zij niet wetenmaar dat zij zoveel wetendat zij zoveel weten datzij zoveel weten dat nietzoveel weten dat niet juistweten dat niet juist is

De narigheid met de mensen is niet dat zij onwetend zijn, maar dat zij zoveel weten dat niet zo isAlleen de universiteiten leren de studenten niets dan te geloven; eerst, te geloven, dat anderen weten wat zij, studenten, niet weten en vervolgens, dat zij zelf weten hetgeen ze niet wetenEr zijn mensen die heel weinig weten. Dat is geen probleem: zij weten dat zij weinig weten. Er zijn mensen die heel veel weten. Dat is ook geen probleem: zij weten dat zij niets weten. Het probleem zijn de mensen die iets weten, en denken dat zij alles wetenDe mensen denken dat veel woorden de dingen beter uitdrukken. Zij weten niet dat meestal zoveel gesproken woorden betekent: even zoveel sluiers gewikkeld om de ideeMen moet de mensen niet beoordelen naar wat zij niet weten, doch naar wat zij weten en de wijze waarop zij het wetenHet is even moeilijk voor een jonge vrouw om te weten dat zij lelijk is, als niet te weten dat ze mooi is