De meeste mensen kan het niets schelen of een boek goed of slecht is. Als het verhaal hun maar niet ergert - Pot van Citaten

De meeste mensen kan het niets schelen of een boek goed of slecht is. Als het verhaal hun maar niet ergert


de-meeste-mensen-kan-het-niets-schelen-of-een-boek-goed-of-slecht-is-als-het-verhaal-hun-maar-niet-ergert
remco campertdemeestemensenkanhetnietsschelenofeenboekgoedslechtisalsverhaalhunmaarnietergertde meestemeeste mensenmensen kankan hethet nietsniets scheleneen boekboek goedslecht isals hethet verhaalverhaal hunhun maarmaar nietniet ergertde meeste mensenmeeste mensen kanmensen kan hetkan het nietshet niets schelenschelen of eeneen boek goedgoed of slechtals het verhaalhet verhaal hunverhaal hun maarhun maar nietmaar niet ergertde meeste mensen kanmeeste mensen kan hetmensen kan het nietskan het niets schelenniets schelen of eenschelen of een boekboek goed of slechtgoed of slecht isals het verhaal hunhet verhaal hun maarverhaal hun maar niethun maar niet ergertde meeste mensen kan hetmeeste mensen kan het nietsmensen kan het niets schelenhet niets schelen of eenniets schelen of een boekschelen of een boek goedeen boek goed of slechtboek goed of slecht isals het verhaal hun maarhet verhaal hun maar nietverhaal hun maar niet ergert

Het kan mij niet erg veel schelen of ik het op een bepaald punt bij het rechte of het verkeerde eind heb gehad, maar het kan mij wel veel schelen te weten, wat van de twee het is geweestBedelaars moet men maar helemaal afschaffen. Inderdaad, men ergert zich hun iets te geven en men ergert zich hun niets te gevenBij de meeste mensen is het niet zo gevaarlijk, hun kwaad te doen, als hun te veel goed te doenGelukkig merken de meeste mensen niet dat hun huwelijk slecht isEr bestaat niet zoiets als een moreel of immoreel boek. Boeken zijn goed of slecht geschrevenDe meeste mensen bepalen hoe het verder gaat met de wereld. Terwijl ik denk: als er één groep is die niet zou mogen bepalen hoe het verder gaat met de wereld, dan zijn het wel de meeste mensen. Maar ja, daar denken de meeste mensen anders over