De kortst durende moed is de makkelijkste; men offert lichter zijn leven dan dat men het toewijdt


de-kortst-durende-moed-is-de-makkelijkste-men-offert-lichter-zijn-leven-dan-dat-men-het-toewijdt
comtesse diane de beausacqdekortstdurendemoedisdemakkelijkstemenoffertlichterzijnlevendandathettoewijdtde kortstkortst durendedurende moedmoed isis dede makkelijkstemen offertoffert lichterlichter zijnzijn levenleven dandan datdat menmen hethet toewijdtde kortst durendekortst durende moeddurende moed ismoed is deis de makkelijkstemen offert lichteroffert lichter zijnlichter zijn levenzijn leven danleven dan datdan dat mendat men hetmen het toewijdtde kortst durende moedkortst durende moed isdurende moed is demoed is de makkelijkstemen offert lichter zijnoffert lichter zijn levenlichter zijn leven danzijn leven dan datleven dan dat mendan dat men hetdat men het toewijdtde kortst durende moed iskortst durende moed is dedurende moed is de makkelijkstemen offert lichter zijn levenoffert lichter zijn leven danlichter zijn leven dan datzijn leven dan dat menleven dan dat men hetdan dat men het toewijdt

Alles valt lichter uit dan men verwachtMen moet de moed hebben om te blijven wat men is, tegenover wie dan ookOm te filosoferen zijn dit de twee eerste vereisten: Allereerst dat men de moed heeft geen enkele vraag voor zich te houden en ten tweede, dat men alles wat vanzelf spreekt goed tot zijn bewustzijn laat doordringen om het zodoende als problematisch te gaan zienMen offert vaak de grootste genoegens des levens op aan de trots, ze op te offerenGoed onderricht leert op de kortst mogelijke wijze wat men moet najagen en wat men dient te vermijden, en laat niet, nadat het kwaad geschied is, zien: dit is slecht afgelopen, wees er in het vervolg voor op uw hoede, maar het roept u v?u de zaak aanpakt toe: als u dit doet, zult u zich schande en onheil op de hals halen. Laten we dus deze drievoudige band vlechten: dat het onderricht de natuur leidt en dat de oefening het onderricht voltooidMen kan niet over zijn moed oordelen wanneer men nimmer in gevaar is geweest