De beste manier om de geest van de mens te beïnvloeden is door hem iets uit te leggen - Pot van Citaten

De beste manier om de geest van de mens te beïnvloeden is door hem iets uit te leggen


de-beste-manier-om-de-geest-van-de-mens-te-beïnvloeden-is-door-hem-iets-uit-te-leggen
noam chomskydebestemanieromdegeestvanmenstebeïnvloedenisdoorhemietsuitleggende bestebeste maniermanier omom dede geestgeest vanvan dede mensmens tete beïnvloedenbeïnvloeden isis doorhem ietsiets uituit tete leggende beste manierbeste manier ommanier om deom de geestde geest vangeest van devan de mensde mens temens te beïnvloedente beïnvloeden isbeïnvloeden is dooris door hemdoor hem ietshem iets uitiets uit teuit te leggende beste manier ombeste manier om demanier om de geestom de geest vande geest van degeest van de mensvan de mens tede mens te beïnvloedenmens te beïnvloeden iste beïnvloeden is doorbeïnvloeden is door hemis door hem ietsdoor hem iets uithem iets uit teiets uit te leggende beste manier om debeste manier om de geestmanier om de geest vanom de geest van dede geest van de mensgeest van de mens tevan de mens te beïnvloedende mens te beïnvloeden ismens te beïnvloeden is doorte beïnvloeden is door hembeïnvloeden is door hem ietsis door hem iets uitdoor hem iets uit tehem iets uit te leggen

De mens hoeft zijn egoïsme niet af te leggen om goed te zijn, - hij hoeft er alleen maar een andere vorm aan te geven. Door zich in zijn medemens te verplaatsen, zich één met hem te voelen, veredelt hij zijn zelfzucht, - door zijn 'zelf' uit te breiden en meer omvattend te makenDe dingen worden voorafgegaan door de geest, beheerst door de geest, gevormd door de geest. Wanneer men uit een bedorven geest spreekt of handelt, volgt het lijden ons zoals het karrenwiel de poot van een trekos volgtEen groot mens is in de herinnering groter dan in werkelijkheid. We zien in hem tegelijk het beste van hem en het beste van onszelfMen kan net zo goed proberen blokken hout te hakken met een scheermes, als botte lieden door middel van geest en vernuft te beïnvloedenOuders begrijpen nooit iets uit zichzelf en voor kinderen is het vervelend hun altijd weer alles uit te moeten leggenWanneer een mens iets door en door doms doet, gebeurt dat altijd uit de edelste motieven