Bismarck heeft van de journalisten gezegd, dat het meest mensen zijn, die hun roeping hebben gemist. De waarheid is nog veel erger: het zijn meest mensen, die hun roeping niet hebben gemist


bismarck-heeft-van-de-journalisten-gezegd-dat-het-meest-mensen-zijn-die-hun-roeping-hebben-gemist-de-waarheid-is-nog-veel-erger-het-zijn-meest-mensen
ernst hohenemserbismarckheeftvandejournalistengezegddathetmeestmensenzijndiehunroepinghebbengemistdewaarheidisnogveelergerzijnmensennietgemistbismarck heeftheeft vanvan dede journalistenjournalisten gezegddat hethet meestmeest mensenmensen zijndie hunhun roepingroeping hebbenhebben gemistde waarheidwaarheid isis nognog veelveel ergerhet zijnzijn meestmeest mensendie hunhun roepingroeping nietniet hebbenhebben gemistbismarck heeft vanheeft van devan de journalistende journalisten gezegddat het meesthet meest mensenmeest mensen zijndie hun roepinghun roeping hebbenroeping hebben gemistde waarheid iswaarheid is nogis nog veelnog veel ergerhet zijn meestzijn meest mensendie hun roepinghun roeping nietroeping niet hebbenniet hebben gemist

Mensen die het tot niets brengen hebben het minst hun roeping gemist, hoe graag ze het ook bewerenLieden die het tot niets brengen hebben het minst hun roeping gemist, hoe gaarne ze het ook bewerenMensen die het meest over hun gebreken praten, zijn het meest overtuigd van hun voortreffelijkheidDe meest betekende mensen zijn diegene over wie de schandelijkste geruchten de ronde doen, want zij houden het meest de zwervende gedachten van hun vijanden bezigIn dat wat mensen het meest gemeen hebben, komen hun verschillen het scherpst tot uiting.De winden die de mensen het meest vrezen, zijn die welke hun jas doen openwaaien