Als ooit de ijdelheid iemand op aarde gelukkig heeft gemaakt, dan was dat zeker een dwaas


als-ooit-de-ijdelheid-iemand-op-aarde-gelukkig-heeft-gemaakt-dan-was-dat-zeker-een-dwaas
jean-jacques rousseaualsooitdeijdelheidiemandopaardegelukkigheeftgemaaktdanwasdatzekereendwaasals ooitooit dede ijdelheidijdelheid iemandop aardeaarde gelukkiggelukkig heeftheeft gemaaktdan waswas datdat zekerzeker eeneen dwaasals ooit deooit de ijdelheidde ijdelheid iemandijdelheid iemand opiemand op aardeop aarde gelukkigaarde gelukkig heeftgelukkig heeft gemaaktdan was datwas dat zekerdat zeker eenzeker een dwaasals ooit de ijdelheidooit de ijdelheid iemandde ijdelheid iemand opijdelheid iemand op aardeiemand op aarde gelukkigop aarde gelukkig heeftaarde gelukkig heeft gemaaktdan was dat zekerwas dat zeker eendat zeker een dwaasals ooit de ijdelheid iemandooit de ijdelheid iemand opde ijdelheid iemand op aardeijdelheid iemand op aarde gelukkigiemand op aarde gelukkig heeftop aarde gelukkig heeft gemaaktdan was dat zeker eenwas dat zeker een dwaas

Dus de volgende keer dat iemand klaagt dat u een fout gemaakt heeft, vertel hem dan dat dit een goede zaak kan zijn. Want zonder onvolmaaktheid zouden u noch ik bestaanHij die alles wat gelukkig maakt van zichzelf afhankelijk heeft gemaakt, en niet van anderen, heeft de beste weg voor een gelukkig leven gevondenIk ben geneigd te geloven, dat cricket het allergeweldigste is wat God op aarde heeft geschapen - zeker beter dan seks, hoewel seks is ook zo slecht nog nietWanneer iemand beweert dat je met geld alles kunt bereiken, dan kun je er zeker van zijn dat hij nooit wat heeft gehadAls u iemand tegenkomt die niet gehaat is, kunt u er zeker van zijn dat hij niets te vertellen heeftHet is net zo uitzichtloos je af te zetten tegen menselijke domheid als hopen dat hij ooit een mindere dwaas zal worden